Kaarten

De provincie brengt Zuid-Holland op zoveel mogelijke manieren in kaart. Hieronder vindt u een overzicht van onze digitale interactieve atlassen en kaarten. Door te klikken op een van de afbeeldingen kunt u de atlas of de kaart bekijken en meer informatie vinden.

Veel gebruikte kaarten in pdf-formaat

Om de pdf te openen of te downloaden klikt u op 1 van de onderstaande plaatjes.

Zuid-Holland algemeen kaartGemeenten Zuid-Holland 2014FietsplanWandelroutenetwerkWaterschappenWegen en vaarwegen
Zuid-Holland
algemeen A0
Gemeenten A4FietsplanWandelroute-
netwerk
Water-
schappen
Wegen-
en Vaarwegen

Interactieve atlassen

De weergave van deze atlassen wordt het best ondersteund met de Internet Explorer.

luchtfoto's


Algemeen overzicht Zuid-Holland

Deze atlas toont de topografie van de provincie Zuid-Holland. Wanneer wordt gekozen voor de ondergrond luchtfoto's, verschijnt na een aantal malen inzoomen de luchtfoto van het geselecteerde gebied.
Kaart aardgasvulpunten in Zuid-Holland


Aardgasvulpunten


Deze atlas toont alle operationele en geplande aardgasvulpunten in Zuid-Holland.

bedrijventerreinen


Bedrijventerreinen

Deze atlas toont alle bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Zuid-Holland die groter zijn dan 1 ha. De kaart is onderdeel van een website van Eyelocus waar u kunt zoeken naar een terrein op basis van bepaalde criteria.
Kansenkaart Biogas


Biogas (kansenkaart)

De Kansenkaart Biogas biedt per gemeente een grote hoeveelheid informatie over wat er bijvoorbeeld aan mest, GFT, rioolslib en industriële restproducten beschikbaar is en wat daar nu mee gebeurt. Daarnaast kunnen worden opgezocht: het biogaspotentieel van deze stromen, de productie- en verwerkingslocaties, de invoedmogelijkheden in het regionale aardgasnet en mogelijke vestigingslocaties voor vergistingsinstallaties.


Ambitiegebieden voor bodemenergiesystemen

Bodemenergiesystemen (ambitiegebieden)

Deze atlas toont alle ambitiegebieden voor bodemenergiesystemen in Zuid-Holland.

Cultuurhistorische kaart


Cultuurhistorie

Alle provinciale gegevens van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) in Zuid-Holland worden op deze atlas getoond. Het gaat bijvoorbeeld om archelogische waarden, molens, bijzondere landschappen etcetera.

Ecologische Hoofdstructuur


Ecologische Hoofdstructuur

Deze atlas laat zien hoe het staat met de bestaande en de aanleg van toekomstige natuurgebieden in Zuid-Holland.contouren geluid


Geluidscontouren

Deze atlas laat geluidscontouren zien langs provinciale wegen in Zuid-Holland en toont achterliggende informatie over schermen, verkeersintensiteiten en maximum snelheden.

Geursignaleringskaart


Geursignaleringskaart

Deze kaart toont de geurcontouren van bedrijven.

Kaart gebieden Gouwe Wiericke en De Venen


Gouwe Wiericke en De Venen


Op deze kaart ziet u de diverse (deel)gebieden van Gouwe Wiericke en De Venen.

klimaat


Klimaat

De digitale Atlas van het Klimaat geeft de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering weer. Er wordt onder andere informatie getoond over gemiddelde neerslag, aantal ijs- en vorstdagen en het aantal warme, zomerse en tropische dagen per jaar.landgoederen


Landgoederen

De landgoederen viewer toont een 60-tal landgoederen en buitenplaatsen verspreid over Zuid-Holland. Er kan worden doorgeklikt naar foto's, meer informatie en websites.Leefstijlatlas


Leefstijlatlas

De Leefstijlatlas beschrijft 7 recreantenprofielen, gekoppeld aan verschillende belevingswerelden. Zo is er een profiel: gezellig samen (denk aan een buurtbarbecue en met de familie een speurtocht doen) en een profiel: stijlvol en luxe (denk aan een bezoek aan een chic restaurant en een wellness-arrangement). Per gemeente en zelfs per buurt is in de atlas te vinden hoe de verdeling is tussen de zeven profielen.
Kaart ligplaatsen


Ligplaatsenbeleid

Op deze kaart vindt u de locaties waar het ligplaatsenbeleid van toepassing is.Luchtvaarbeperkingen nieuwe luchthavens kaart


Luchtvaartbeperkingen


Op deze kaart vindt u de luchtvaarbeperkingen nieuwe luchthavens en het tijdelijke en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor luchtvaart.

Kaart Natura2000


Natura 2000

Deze atlas toont de 23 Natura 2000 gebieden gelegen in Zuid-Holland. De lidstaten van de Europese Unie (EU) werken samen om de zeer gevarieerde en rijke natuur in Europa te beschermen. Een rijke variatie in soorten, ook wel biodiversiteit genoemd, is van essentieel belang voor de kwaliteit van leven van de mens. Het netwerk van belangrijke Europese natuurgebieden dat zo kan ontstaan, noemen we Natura 2000.


natuur


Natuurbeheerplan

Deze atlas toont onder andere het natuurbeheerplan, opvanggebieden voor winterganzen en agrarische gebieden met natuurlijke handicaps.

Kaart met de N-wegen


N-wegen

De kaart toont alle N-wegen in de provincie.


risicokaart


Risicokaart

De risicokaart is een kaart met informatie over risico' s. De risicokaart geeft burgers, beleidsmakers en hulpdiensten meer inzicht in de aanwezige risico's in hun omgeving, waardoor zij zich beter kunnen voorbereiden op mogelijke rampen. Met de kaart kunt u inzoomen op locaties in uw leef-, woon- en werkomgeving. U krijgt dan inzicht in de risico's die voor u van belang zijn.Monitor ruimte kaart


Ruimte (Monitor)


In de monitor Ruimte wordt de voortgang van het provinciale ruimtelijk- en woonbeleid beschreven. Op basis van de monitor zijn twee bestuurlijke samenvattingen opgesteld. Eén over de voortgang van het ruimtelijk beleid uit de Structuurvisie en één over de voortgang van het woonbeleid uit de Woonvisie. Gedeputeerde Staten moeten beide samenvattingen nog vaststellen.


samenleving


Samenleving (atlas)

De digitale Atlas van de Samenleving biedt de verschillende soorten voorzieningen in Zuid-Holland (op meerdere achtergrondkaarten). Daar vindt u deze thema's: bereikbaarheid, cultuur, economie, onderwijs, recreatie, sport, welzijn en zorg. Onder het thema onderwijs kunt u kiezen uit de verschillende soorten onderwijs. Bij cultuur treft u informatie over onder andere bibliotheken, molens of podia. En bij economie vindt u bijvoorbeeld de banken en verschillende soorten horecavoorzieningen.
Naast de plaatsbepaling toont de kaart de adresgegevens van voorzieningen en vaak ook extra gegevens, zoals informatie over capaciteit.
Op wijkniveau biedt de atlas demografische achtergrondgegevens (leeftijd, samenstelling van huishoudens en herkomst). Dat biedt de mogelijkheid om verschillende soorten voorzieningen te combineren met demografische gegevens: Onderwijssoorten met aantallen (toekomstige) jongeren in een te selecteren gebied; of verschillende zorgvoorzieningen met bijvoorbeeld aantallen jongeren, volwassenen of ouderen, nu en in de toekomst.

Kaart stiltegebieden


Stiltegebieden

Even lekker weg van de drukte. Even lekker genieten van de geluiden van de natuur. Deze kaart toont de 16 stiltegebieden die Zuid-Holland rijk is. Variërend van een uitgestrekt duingebied tot een jungle waar de natuur het voor het zeggen heeft.


Structuurvisie


Visie ruimte en mobiliteit

Bekijk de ruimtelijke plannen en besluiten die te maken hebben met de Visie ruimte en mobiliteit (VRM), Verordening ruimte 2014, Programma ruimte en Programma mobiliteit.

Verordening Ruimte


Verordening ruimte 2014

Om het provinciaal ruimtelijk beleid uit te voeren heeft de provincie verschillende instrumenten, waarvan een verordening er één is. De Verordening ruimte 2014 stelt regels aan gemeentelijke bestemmingsplannen. De provincie heeft in de verordening onder meer regels opgenomen over kantoren, bedrijven, detailhandel, glastuinbouw, boom- en sierteelt, bollenteelt, Ecologische Hoofdstructuur, ruimtelijke kwaliteit, agrarische bedrijven, waterkeringen, provinciale vaarwegen, recreatieve vaarwegen, windenergie, archeologie en molen- en landgoedbiotopen.

Monitor samenhang structuurvisie


Oude Structuurvisie 2010 (monitor samenhang)

Via diverse kaartlagen kunt u de samenhang zien van de diverse thema's die vallen onder de oude structuurvisie.Kaart Walstroompunen


Walstroom


Via de kaart kunt u zien waar de laadpunten voor walstroom zijn.

Atlas plancapaciteit (openbaar) woningbouwplannen


Woningbouwplannen (atlas plancapaciteit, openbaar)
Provinciaal georegister


Provinciaal GeoRegister


De provincies stellen vrijwel alle provinciale gegevens via het Provinciaal GeoRegister kosteloos beschikbaar voor hergebruik (uitzondering bijvoorbeeld bij bescherming van privacy). Er zijn geen beperkingen aan hergebruik. Het doel waarmee de gegevens door de provincie zijn ingewonnen bepaalt de kwaliteit van de gegevens. Alle provincies hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de geleverde gegevens voldoen aan de kwaliteit die in de meta-informatie is beschreven en zijn daarvoor aansprakelijk. De meta-informatie beschrijft ook de voor het gebruik wezenlijke kenmerken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gegevens te gebruiken met in achtneming van wat in de meta-informatie is opgenomen over kwaliteit en gebruik.

Meer informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Maak dan gebruik van onderstaand formulier.

|
Stel uw vraag via dit formulier.
U krijgt zo snel mogelijk een reactie.
captcha13.gif
terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland