Luchtvaart

Luchtvaart hoort bij economische welvaart, maar geeft ook overlast. De provincie is het bevoegd gezag voor regionale burgerluchthavens. Zij ziet erop toe dat deze luchthavens zich aan milieuregels houden die de Rijksoverheid en de provincie hebben bepaald. De uitwerking hiervan is te lezen in de regels op grond van de Wet luchtvaart. In 2008 is het Beleidsplan Regionale Luchtvaart vastgesteld en in 2013 hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregel landen en opstijgen van terreinen anders dan luchthavens vastgesteld.
Rotterdam The Hague Airport valt overigens niet onder het bevoegd gezag van de provincie omdat deze luchthaven van nationaal belang is.

Luchthavenbesluit en luchthavenregeling

Afhankelijk van de doorwerking op het bestemmingsplan stelt de provincie voor regionale burgerluchthavens een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling vast. Een luchthavenbesluit is vereist als het externe veiligheidsrisico of de geluidbelasting gevolgen heeft voor het gebruik van het gebied buiten de luchthaven. Als dat niet het geval is, dan is een luchthavenregeling voldoende. Een luchthavenbesluit verplicht de gemeente om in het bestemmingsplan bouwbeperkingen op te leggen binnen de geluidcontour van de luchthaven. Luchthavens waar vanaf geland en gestart wordt met alleen maar vrije ballonnen, zeilvliegtuigen of schermzweeftoestellen zijn vrijgesteld van een luchthavenregeling of luchthavenbesluit.

Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik

Starten en landen mag alleen op terreinen waarvoor een luchthavenbesluit of luchthavenregeling is vastgesteld. Gedeputeerde Staten kunnen wel een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) verlenen. Het betreffende terrein moet dan voldoen aan een aantal eisen. Deze eisen zijn neergelegd in de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2013. Drie ontheffingen worden onderscheiden: eenmalige (vooral voor evenementen), locatiegebonden en generieke ontheffingen. Met een generieke ontheffing kan in principe overal worden geland en opgestegen mits wordt voldaan aan de gestelde eisen. Een generieke ontheffing kan worden verleend voor helicopters en luchtballonnen.

Meer informatie

Per 1 januari 2011 voert de DCMR Milieudienst Rijnmond vergunningverlenende taken uit voor luchthavens, zoals de TUG-ontheffingen. Neem contact op met de DCMR via luchtvaartinfo@dcmr.nl. Voor meer informatie over het provinciale luchtvaartbeleid kunt u contact opnemen met cluster luchtvaart van de provincie, telefoon 070 441 69 23. Meer informatie over de regelgeving is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden vindt u bij de documenten.

|
terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland