Xplorelab - lopende projecten

Economie Landelijk Gebied


Economie van het landelijk gebied

Looptijd project: Oktober 2011 - november 2012.

Projectleider: Albert Koffeman en Cees Boots

In dit onderzoek wordt met een pre-verkenning antwoorden gezocht op vragen over het karakter en ontwikkelingen in het landelijk gebied: “wat gebeurt er aan economische activiteiten en waarom?”

De uitkomsten zullen over de onderzoeksgebieden zowel algemene als gebiedsspecifieke gegevens van deze activiteiten opleveren als aanwijzingen (trends).

De beleidsvragen voortvloeiend uit deze verkenning zullen beantwoord moeten worden door nader

onderzoek om de onderbouwingen te geven voor toekomstig beleid in de verschillende beleidsvelden.

Door het Rijk wordt bezuinigd op het lopende Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en tegelijkertijd worden taken met betrekking tot ruimte, regionale economie en natuur naar de provincies gedecentraliseerd.  

Lees meer over het project Economie van het landelijk gebied.

Pre-verkenning economie van het platteland

Voor het eerst wordt de provincie zélf verantwoordelijk voor het beleid in de groene ruimte. Groen wordt een kerntaak van de provincie!

Het landelijk gebied van Zuid-Holland is mede- bepalend voor de identiteit van Zuid-Holland. Er wordt in gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Daarnaast biedt het ruimte voor natuur en water en dat is in deze verstedelijkte provincie daarmee voor elke inwoner van groot belang.

In het hoofdlijnenakkoord 2011-2015 is aangegeven dat de provincie wil excelleren op de kerntaak Groen. Daarom wordt er een Groenagenda en een Investeringsprogramma Groene Ruimte 2012-2015 opgesteld.

Om te kunnen excelleren op de kerntaak Groen, moeten we voldoende zicht hebben op wat er gebeurt in het landelijk gebied.

Provinciale Staten hebben gevraagd om inzicht wat er integraal speelt in het landelijk gebied en wat dat betekent voor het provinciaal beleid. In de huidige situatie weten we veel van wat er speelt vanuit de verschillende beleidssectoren, maar het overkoepelende beeld is niet volledig.

context landelijk gebied

Xplorelab is gevraagd een pre-verkenning uit te voeren. Deze verkenning zal zich richten op die beleidsgebieden waarover onvoldoende bekend is, te weten in het blauwe delen van de cirkel: sociaal- economisch, energie, recreatie en mobiliteit.

Van de overige beleidssectoren is al een goed beeld verkregen doordat in de afgelopen periode intensief overlegd is in het kader van de op te stellen Groenagenda.
Looptijd: oktober 2011- november 2012

Duurzame toekomst voor Zuid-Holland

Vervolgtraject op de Zuid-Hollandprijs 2011

Duurzame Toekomst Zuid-Holland

Projectleiders: Resie Breeschoten en Cees Boots
Start project: November 2011

Als vervolg op de Zuid Hollandprijsvraag 2011 met als thema 'Een duurzame toekomst voor Zuid-Holland', is Xplorelab gevraagd een vervolgtraject te starten voor alle 139 deelnemers.
De Provincie wil verder gaan dan het uitreiken van een prijs aan de winnaars uit de categorie 'professionals', 'bewoners/vrijwilligers' en 'studenten'.
Alle waardevolle ideeën moeten via een digitaal netwerkplatform een kans op doorontwikkeling krijgen.
Xplorelab heeft daarom gekozen voor de inrichting van een nieuwe deelsite op Pleio (plein overheid).

Lees meer over het project Duurzame toekomst voor Zuid-Holland.

Erfgoedlijnen

Projectleiders: Marlies Feringa en Cees Boots
Looptijd: oktober 2012- januari 2013

Rijkstaken en geld op het gebied van monumentenzorg zijn overgeheveld naar de provincie, wat maakt dat de inzet ten opzichte van het Cultuurplan 2009-2012 verschuift:

 • van participatie naar erfgoed
 • van beschermen naar beleving en benutten
 • van object naar structuur
 • van sectoraal naar integraal
 • van publiek naar publiek-privaat

Voor het vervolgtraject staat de afdeling Cultuur aan de lat om per erfgoedlijn (7) een uitvoeringsprogramma op te stellen.

Cultureel erfgoed en cultuurhistorische landschappen beschermen, beleven en benutten zijn de 3 pijlers waarlangs de provincie Zuid-Holland het cultureel erfgoed wil behouden in de periode tot 2016.

Xplorelab is gevraagd door Bureau Cultuur en Vrije Tijd (CVT) om een opzet te maken voor de interactie met ‘buitenwereld’ ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma van de 7 erfgoedlijnen.

Beoogde uitvoering van deze interactie is een eerste bijeenkomst op 3 december 2012.

Een aanpak en opzet voor de bijeenkomsten met stakeholders van de zeven Erfgoedlijnen wordt uitgevoerd op basis van de KOMBI-methode.

Beleidsvisie Mobiliteit

Het Provinciaal Verkeer en Vervoers Plan (PVVP) is aan herziening toe in de vorm van een Beleidsvisie Mobiliteit.

De tijdshorizon is met de nieuwe beleidsvisie verlegd naar 2030. Deze toekomstige ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie gelet op:

 • Afvlakkende groei personenvervoer.
 • Verminderde financieringsmogelijkheden overheden.
 • Toenemend verschil tussen de groeiende stedelijke gebieden en de stabiliserende landelijke gebieden.
 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) op zware bundels heeft potentie.
 • Groei goederenvervoer.
 • Meer aandacht voor duurzaamheid.

Xplorelab is gevraagd bijeenkomsten te organiseren met externe deskundigen over innovatiesporen onder andere voor energietransitie bij Openbaar Vervoer en verder in projecten uit te denken met de stakeholders.

Instrumentenkoffer

Projectleiders: Joost Smits en Marlies Feringa
Looptijd: oktober 2012- mei 2013

De provincie wil beleidsdoelen realiseren door te sturen op resultaat. De traditionele inzet van bestaand instrumentarium lijkt tekort te schieten in een tijd waarin minder geld beschikbaar is in algemene zin. Dit maakt dat Zuid-Holland opnieuw kijkt naar het bestaande instrumentarium en het functioneren hiervan. Ook is er behoefte aan alternatieven om buiten de gebaande paden om beleid te realiseren.

Xplorelab onderzoekt op basis van een nulmeting door de Afdeling Bestuur hoe het bestaand instrumentarium anders ingezet kan worden. Een deskresearch volgens de KOMBI-methode levert namen en instanties op die met een frisse blik het instrumentarium benaderen. In bijvoorbeeld een denktank gaat deze groep aan de slag om aan de hand van de benoemde succes- en faalfactoren alternatieven te vinden. Daarnaast onderzoekt Xplorelab intern en extern voorbeelden van "best practices". Daarbij wordt benoemd aan welke “schuiven” je kunt draaien; draagvlak, financieringsbehoefte, tijd.

Integrale Herziening Provinciale Structuurvisie (PSV

Projectleiders: Marlies Feringa en Cees Boots
Looptijd: oktober 2012- juni 2013

De Provinciale Structuurvisie wordt integraal herzien. Dit betekent dat het ruimtelijk beleid opnieuw wordt vormgegeven. Met interne en externe partners zijn trends en inhoudelijke kwesties benoemd die een oplossing behoeven. Xplorelab is gevraagd mee te denken in dit proces.

In een brainstormsessie is nagedacht hoe we het interne traject kunnen optuigen om de inhoud integraal aan te vliegen. Vanuit benoemde inhoudelijke kwesties zijn verschillende bouwstenenbijeenkomsten gepland. In deze bijeenkomsten speelt Xplorelab een kritische rol als "luis in de pels" om de deelnemers uit te dagen en te prikkelen de vraagstukken "out of the box" te benaderen. Ook reflecteert Xplorelab met het projectteam op het proces.
Ook denkt Xplorelab mee over de vervolgfase wanneer met externe partijen wordt doorgepraat.

Netwerkend Werken

De provincie werkt steeds vaker samen in netwerken aan het behalen van de provinciale doelen. Om ervoor te zorgen dat er geleerd wordt van de ervaringen, is Xplorelab betrokken bij twee projecten:de casus Transport en Logistiek en de casus Heineken.
Centraal hierbij staat: leren door doen.

netwerkend werken

De provincie wil gericht en georganiseerd leren van de ervaringen in deze (en een aantal andere) cases. (Xplorelab is niet bij alle cases voor netwerkend werken betrokken.) De verwachting bestaat dat op verschillende fronten, voorzien én onvoorzien geleerd zal worden. Xplorelab is gevraagd het leren te ondersteunen en de ervaringen (de lessen) transparant te maken en vast te leggen.

Xplorelab maakt gebruik van een paar specifieke instrumenten die dienen ter ondersteuning van het leren, zoals het opstellen van een dynamische leeragenda, de tijdlijnmethodiek en desgewenst wordt, in overleg met de opdrachtgever, een Learning History opgesteld.

Alliantie Haringvliet – Hollandsch Diep – Biesbosch

Kaartje Haringvliet-Hollandsch Diep-Biesbosch


Looptijd: november 2011 – maart 2012

In het kader van het nationale Deltaprogramma wordt gewerkt aan het klimaatbestendig, veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal maken van de Zuidwestelijke Delta. Met name ten behoeve van de economische vitaliteit moedigt de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta de oprichting van gebiedsallianties aan. In deze allianties wordt invulling gegeven aan de kansen voor gebiedsontwikkeling die ontstaan door grote ingrepen in het watersysteem ten behoeve van waterveiligheid en -kwaliteit.

Xplorelab organiseerde een inhoudelijke en een bestuurlijke bijeenkomst om vanuit de inhoud draagvlak en initiatief te ontwikkelen bij bestuurders en maatschappelijke organisaties. Het landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers heeft aan deze bijeenkomsten een bijdrage geleverd door de bestaande plannen te analyseren en mogelijke kansen voor het gebied te tonen.

Op 14 december 2011 heeft Xplorelab de ‘plannendag’ georganiseerd waarin alle plannen zijn verzameld en samengevoegd en gekeken is naar de samenhang. De Plannenparade die hiervan het resultaat was, toonde in beeld en woord de 53 huidige plannen voor het gebied. Op 2 maart jl. is door Xplorelab de bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd voor de bestuurders in het gebied, afkomstig uit de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op deze bijeenkomst is het gesprek gevoerd met de bestuurders, over de mogelijke meerwaarde van en de randvoorwaarden voor een alliantie. De belangrijkste conclusie van deze dag is dat de deelnemers de meerwaarde zien van een gebiedsalliantie Haringvliet - Hollandsch Diep – Biesbosch en daaraan een bijdrage willen leveren. De deelnemers willen betrokken zijn bij de ontwikkelingen in en van het gebied. Vanuit hun eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid. En ook vanuit hun behoefte om het gebied een zetje te geven.

Meer weten over duurzame gietwatervoorziening?
Raadpleeg het eindverslag bestuurlijke bijeenkomst -2 maart 2012

|
Stel uw vraag via dit formulier.
U krijgt zo snel mogelijk een reactie.
captcha6.gif
terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland