Veenweideconvenant Gouwe Wiericke

Het programma is bedoeld voor de integrale aanpak van de veenweiden problemen in het gebied Gouwe Wiericke, tussen Hollandse IJssel, de Meije en de Gouwe. Het programma bestaat uit een groot aantal deelprojecten getrokken door gemeenten, waterschap of provincie Zuid-Holland. Zie projectbeschrijvingen. Het gebied Gouwe Wiericke is een gevarieerd veenweidelandschap waar de landbouw in de vorm van melkveehouderij de hoofdgebruiker is. Daarnaast kent het gebied natuur, landschappelijke en historische parels als het fort Wierickerschans als onderdeel van de oude Hollandse Waterlinie en de Reeuwijkse Plassen.

Het veenweidelandschap en de veenweidenatuur worden bedreigd doordat het veen verbrandt (oxideert) en de bodem daardoor daalt. De veenweidennatuur is sterk achteruitgegaan door de intensivering van de landbouw. In het in 2010 afgesloten Veenweideconvenant zijn de afspraken tussen de betrokken partijen, overheden vastgelegd.

Geokaart Veenweideconvenant Gouwe-Wiericke

Klik op de afbeelding voor een uitgebreid overzicht per gebied.

Doelen op een rij

De doelen van het programma zijn:

 • het realiseren van een duurzame en robuuste waterhuishouding
 • het versterken van de veenweidennatuur
 • het versterken van de rol van de landbouw als beheerder van het gebied
 • het behoud van het landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle landschap
 • het vergroten van de recreatieve potenties

Door deze doelen in 1 programma bijeen te brengen is het mogelijk om meerwaarde te realiseren in de uitvoering.

Gelden beschikbaar tot 2014 en 2018

Het programma is klaar als de verschillende doelen gerealiseerd zijn. Voor de doelen doelen zijn verschillende eindtermijnen. Zo is voor het doel ‘realiseren van een robuust bodem en watersysteem’ rijksgeld (Nota Ruimte) beschikbaar tot en met 2014. Voor het doel versterken veenweidennatuur geld was EHS geld beschikbaar tot en met 2018.

In het hart van Zuid-Holland

Gouwe Wiericke ligt in het hart van de provincie Zuid-Holland tussen de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen.

Kosten 98 miljoen euro

In het Veenweideconvenant bedroeg het totale investeringsprogramma in het gebied Gouwe Wiericke € 98 miljoen. Dit geld is afkomstig van veel partijen, rijk, provincie, waterschappen gemeenten en deels particulieren. Als gevolg van het veranderend rijksbeleid vindt aanpassing van het investeringsprogramma plaats.

Betrokken overheden

Het Veenweideconvenant is afgesloten met:

De gemeenten:

 • Bodegraven en Reeuwijk
 • Gouda
 • Vlist
 • Waddinxveen
 • Boskoop

De waterschappen

 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

De provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever van het programma. De provincie zelf is de trekker van een aantal projecten in het programma. Han Weber is de verantwoordelijk gedeputeerde.

Betrokken organisaties

Verschillende maatschappelijke organisaties adviseren over het Veenweideconvenant en de uitvoering ervan:

 • LTO-Noord en de agrarische natuurverengingen de Parmey, Weide en Waterpracht en Lange Ruige Weide
 • Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
 • Landschapsbeheer Zuid-Holland
 • Het Erfgoedhuis
 • De KNNV/Stichting Groene Hart.

Nota Ruimte projecten

Nota Ruimte projecten zijn projecten die deels gefinancierd worden met zogenaamd Nota Ruimte geld van het rijk voor de veenweiden. Deze projecten zijn vooral bedoeld om de het bodemsysteem en de waterhuishouding van gebieden duurzamer te maken. Daarnaast is het de bedoeling dat landschap natuur en landbouw het veenweidenkarakter behouden. Gedeputeerde Staten stellen de subsidies ter beschikking. De uitvoering gebeurt door bijvoorbeeld waterschappen en gemeenten. In Gouwe Wiericke zijn inmiddels een aantal Nota Ruimte projecten gestart:

 • Reeuwijkse Plassen door Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Oostpolder door gemeente Gouda
 • Polder Bloemendaal door gemeente Waddinxveen
 • Hoogwaterzones en Enkele Wiericke door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Alle Nota Ruimte projecten moeten op 31 december 2014 klaar zijn. Er is nog een aantal projecten in voorbereiding. Voor de projecten die in uitvoering zijn kunt u op de site van de initiatiefnemers meer informatie vinden. De provincie, Gedeputeerde Staten, verleent de Nota Ruimte subsidie na advies van de Strategiegroep Gouwe Wiericke en de maatschappelijke partners. Gedeputeerde Weber is verantwoordelijk.

|
Stel uw vraag via dit formulier.
U krijgt zo snel mogelijk een reactie.
captcha13.gif
terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland