De Balij en Bieslandse Bos

Tussen Zoetermeer en Delft is de afgelopen jaren een groot en gevarieerd bosgebied aangelegd. Een bosgebied waar je allerlei boomsoorten, ondoordringbare stukken bos en open bossen met weideplekken vindt. Daarmee is een belangrijk deel van het transformatiegebied van de Slinger op de kaart gezet. Van het gebied is ook een recreatiekaart beschikbaar, waarin ook de Delftse Hout en het Westerpark bij Zoetermeer zijn opgenomen. De kaart is verkrijgbaar in de omliggende gemeentehuizen en VVV's. (Kijk in het documentenvenster voor een PDF-bestand.)


De Balij Bieslandse Bos is een brede 'groene long' van ruim 15 km lengte. Op een enkele ontbrekende schakel na kun je van De Balij via het Bieslandse Bos en de Dobbeplas naar de Delftse Hout fietsen zonder in stedelijk gebied te komen. Deze bosrijke inrichting biedt recreanten de nodige afwisseling en natuur. Er zijn delen ingericht voor extensieve recreatie (bijvoorbeeld wandelen) en voor intensieve recreatie. Er zijn ook natuurlijke delen met natte en open landschappen waar grote grazers lopen en een natuurgericht boerenbedrijf.

Balij en Bieslandse Bos              Uitsnede Balij


Plannen in het kort

In de komende jaren zal nog ongeveer 170 hectare worden ingericht als een wandel- en speelbos en een natuurbos. Ook worden de laatste ontbrekende schakels in fietsverbindingen aangelegd. In de bosgebieden is aandacht voor extra waterbergingscapaciteit. Aan de noord- en zuidzijde van De Balij komen verbindingen met de Nieuwe Driemanspolder en de Groenzone. De agrarische enclave in het Bieslandse Bos blijft bestaan. Dit omdat hier veel weidevogels broeden, maar ook een soort als de Lepelaar komt hier voedsel zoeken. Het bedrijf zal op een milieu- en natuurvriendelijke manier worden voortgezet (volgens het principe van Boeren voor Natuur) en vormt een volwaardig onderdeel van het gebied.

Plannen in kaart gebracht

Plankaart Balij            Inrichting Balij
Plannen De Balij-Bieslandse Bos                            Inrichtingsschets

Boeren voor Natuur

Na vele jaren van voorbereiding is op 7 maart 2007 Boeren voor Natuur van start gegaan in de polder van Biesland. De provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, gemeente Delft, gemeente Pijnacker-Nootdorp, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenden toen een samenwerkingsovereenkomst op de Hoeve Biesland in Delfgauw. De overeenkomst bindt de partijen om gezamenlijk de groenblauwe diensten van dit natuurgerichte bedrijf langdurig te financieren.

Op een natuurgericht bedrijf wordt geen mest of veevoer aangevoerd: de mest van de koeien gaat op het land en de boer verbouwt zijn eigen veevoer. Dat betekent dat de boer slim met zijn grondstoffen om moet gaan en onder andere hier wat meer en daar wat minder bemesten. De diversiteit die zo ontstaat, leidt tot kansen voor veel verschillende dier- en plantensoorten. Om die kansen verder te vergroten, zullen op het bedrijf natuurvriendelijke oevers, visoverwinteringsplaatsen en poelen voor amfibieën en insecten worden aangelegd. Ook komen er wat bosjes en een wandelpaadje. Dit laatste is nog niet zo makkelijk, omdat voorkomen moet worden dat recreanten, ongewild, de weidevogels verstoren.

Organisatievorm

Sinds 1991 voert de Dienst Landelijk Gebied de plannen voor dit gebied uit. Tot 2007 gebeurde dit in opdracht het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarna is dit door de provincie overgenomen. Staatsbosbeheer beheert het grootste gedeelte van het gebied en werkt daarbij samen met de andere beheerders: zoals het Recreatieschap Dobbeplas en de gemeente Delft (Delftse Hout) en het Boeren-voor-natuur-bedrijf. Ook het Westerpark van Zoetermeer is in deze samenwerking betrokken.