Ruimtelijke ordening

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) werkt de provincie Zuid-Holland aan ruimtelijke instrumenten zoals de structuurvisie, verordening en inpassingsplannen. Hierin worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de provincie uiteengezet. De ruimtelijke plannen die hiervoor worden opgesteld, worden digitaal aangeboden. Hiermee wordt de dienstverlening aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties verbeterd en kunnen overheden hun ruimtelijk beleid beter op elkaar afstemmen.

Viewer Ruimtelijke plannen en besluiten

Net als de rijksoverheid en provincies, zijn gemeenten en waterschappen zelf verantwoordelijk voor digitalisering van hun ruimtelijke processen. De provincie treedt daarbij op als sparringpartner en helpt bij de uitwisseling van ervaringen en kennisdeling. De digitale plannen en besluiten van de provincie zelf zijn te raadplegen via de speciale viewer. Om sneller te vinden wat u zoekt, is de viewer onderverdeeld in verschillende onderwerpen:

Vastgestelde besluiten


Alle tot nu toe vastgestelde besluiten. Dit is het ‘moederplan’ van de structuurvisie, de verordening en alle aanpassingen die daarop gevolgd zijn.

Geconsolideerde versies

Geconsolideerde versies. Dit is de versie met de structuurvisie, verordening en een bebouwingscontourenkaart waarin alle vastgestelde herzieningen en aanpassingen zijn verwerkt.

In procedure

De structuurvisie en verordeningen die in procedure zijn. Het ontwerp van de Visie Ruimte en Mobiliteit ligt tot en met 18 februari ter inzage.
Inpassingsplannen

Inpassingsplannen zijn ook beschikbaar in de nieuwe viewer, volg daarvoor deze link


Reactieve aanwijzingen

Reactieve aanwijzingen zijn niet te raadplegen in de viewer. Vanwege de onlosmakelijke koppeling met gemeentelijke bestemmingsplannen zijn deze plannen alleen beschikbaar via de website Ruimtelijkeplannen.nl. Hier kan het vastgestelde bestemmingsplan in combinatie met de daaraan gelinkte reactieve aanwijzing worden bekeken.

Meer informatie

Meer hulp nodig bij het werken met de viewer? Bekijk alvast de help-functie die ook in de viewer zelf is verwerkt. De provincie Zuid-Holland maakt sinds 1 augustus 2013 gebruik van een nieuw Portaal Ruimtelijke plannen en besluiten. Lees het interview met Evert-Jan Laméris en Saskia Elissen van de provincie over de achtergronden van de nieuwe viewer.

|
terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland