Ruimtelijke ordening

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) werkt de provincie Zuid-Holland aan ruimtelijke instrumenten zoals de structuurvisie, verordening en inpassingsplannen. De provincie zet hierin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de provincie uit een. De ruimtelijke plannen die de provincie hiervoor maakt, kunt u in een aparte viewer raadplegen.

Viewer Ruimtelijke plannen en besluiten

Om sneller te vinden wat u zoekt, is de plannenviewer onderverdeeld in 2 groepen:

1. VRM

Viewer Ruimtelijke plannen

De VRM bestaat uit: de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte 2014, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit. De digitaal vastgestelde VRM-documenten en bijbehorende kaarten kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/VRM.

2. Inpassingsplannen

Viewer Ruimtelijke plannen

Het inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het legt de bestemming van een gebied en het gebruik ervan juridisch bindend vast. De procedure voor een inpassingsplan komt overeen met die voor een gemeentelijk bestemmingsplan, waarbij Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in de plaats treden van respectievelijk het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.

De vastgestelde provinciale inpassingsplannen kunt  via www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/pip raadplegen.

Inpassingsplannen die nog in procedure zijn en nog niet definitief zijn vastgesteld, vindt u via www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/pip-inprocedure.

Reactieve aanwijzingen

Reactieve aanwijzingen zijn niet te raadplegen in de provinciale plannenviewer. Vanwege de onlosmakelijke koppeling met gemeentelijke bestemmingsplannen zijn deze plannen alleen beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kan het vastgestelde bestemmingsplan in combinatie met de daaraan gelinkte reactieve aanwijzing worden bekeken.

Meer informatie

Meer hulp nodig bij het werken met de viewer? Bekijk  de help-functie die  in de viewer zelf is verwerkt of bekijkt de instructiefilm.

|
terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland