Transitie jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor planning en financiering van de jeugdzorg van provincies over naar gemeenten. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet. Om deze transitie goed te laten verlopen zijn duidelijke afspraken tussen provincies en samenwerkende gemeenten nodig. In de provincie Zuid-Holland zijn 4 transitieregio’s gevormd: Zuid-Holland Noord, Midden Holland, Zuid-Holland Zuid en Goeree-Overflakkee. Met deze regio's gaat de provincie afspraken maken over de transitie jeugdzorg en over de aansluiting tussen gemeentelijk jeugdbeleid en de geïndiceerde jeugdzorg.

Vernieuwing

Naast overdracht van provinciale jeugdzorgtaken (transitie), gaat de stelselwijziging jeugdzorg ook gepaard met inhoudelijke vernieuwing (transformatie). Het gaat er om dat de jeugdzorgsector beter, eenvoudiger en efficiënter gaat functioneren door een meer integrale aanpak en door de regie in één hand te leggen.

De provincie ziet het als haar taak om de transitie en transformatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Centraal moet staan een vernieuwing van de inhoud van de zorg. De jeugdzorg moet beter aansluiten bij de eigen kracht en sociale netwerken van jongeren en hun ouders of verzorgers.

Overheden en jeugdzorginstellingen nemen deel aan een transitieplatform. Dit platform ondersteunt het proces in Zuid-Holland door ervaringen uit te wisselen, kennis te ontwikkelen en innovatieve pilotprojecten op te zetten. Deze pilotprojecten worden verder uitgewerkt met de transitieregio’s. De provincie stelt budgetten beschikbaar aan deze regio’s. Hierbij zijn zorginhoudelijke vernieuwing, nieuwe samenwerkingsvormen of werkwijzen leidend.

Meer informatie

Afspraken over de aanpak, financiering en transitie van de jeugdzorg hebben geleid tot het Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016 en het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van bureau Maatschappelijke Participatie en Jeugd, telefoonnummer: 070 441 72 86. U kunt uw vraag ook stellen via onderstaand formulier.

|


terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland