Provincie Zuid-Holland nieuws undefined Dit is het laatste nieuws van de Provincie Zuid-Holland. http://www.zuid-holland.nl © Copyright Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg http://www.zuid-holland.nl/ TotallyTraffic Award 2014 31 oktober 2014 - Vandaag ontvangt het Driestar College Gouda in het provinciehuis in Den Haag de TotallyTraffic Award 2014. Een persoonlijke prijs is er voor Simon Strijk –voormalig coördinator verkeer van de Groene Hart Praktijkschool in Alphen aan den Rijn voor zijn jarenlange inzet. Daarnaast ontvangen het Stanislas College in Rijswijk en Groene Hart Rijnwoude aanmoedigingsprijzen.

Tijdens de bijeenkomst wordt een aantal nieuwe lesmodules voor het programma TotallyTraffic gepresenteerd.

Lieneke met bloemen]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133163 Fri, 31 Oct 2014 09:39:00 GMT Overdracht Leidse archeologische vondsten 30 oktober 2014 - De provincie Zuid-Holland heeft 2500 dozen met Leidse archeologische vondsten overgedragen aan de gemeente Leiden. Deze vondsten, verzameld in Leiden tussen 1947 en 1999, zijn via de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek in het provinciaal depot terecht gekomen.

Masker Matilo


De provincie heeft de vondsten de afgelopen jaren bewaard. Nu de gemeente Leiden een extra depot gebouwd heeft kunnen de vondsten door de gemeente zelf beheerd worden.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133144 Thu, 30 Oct 2014 16:04:00 GMT N444: weekendafsluiting door werkzaamheden 30 oktober 2014 - De N444 tussen Voorhout en de A44 is van vrijdag 14 november, 20.00 uur, tot maandag 17 november, 6:00 uur, in beide richtingen afgesloten. Het gaat om het weggedeelte vanaf de kruising Leidsevaart/Tweede Elsgeesterweg tot de rotonde bij Akzo (de kruising Leidsevaart/Rijksstraatweg).

Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert voorbereidende werkzaamheden uit voor het groot onderhoud aan de N444 dat volgend jaar begint. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

Fietsers]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133142 Thu, 30 Oct 2014 15:30:00 GMT PS-commissies praten over Begroting 2015 30 oktober 2014 - Uit Provinciale Staten: De Statencommissie Bestuur en Middelen en Groen en Water spraken in hun commissies over de Begroting 2015

Begroting 2015

Met de begroting 2015 presenteert het college van Gedeputeerde Staten de beleidsmatige en financiële keuzen voor 2015. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133139 Thu, 30 Oct 2014 15:21:00 GMT Meer gemeenten aan de slag met windenergie 30 oktober 2014 - De gemeenten Katwijk, Goeree-Overflakkee en Gorinchem gaan zelf vergunningen verlenen aan exploitanten van windturbines. 3 wethouders ondertekenden vanochtend overeenkomsten met de provincie
Zuid-Holland, waarin dat is vastgelegd.

De ondertekening vond plaats op de voormalige vliegbasis Valkenburg.

De provincie heeft haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen af te geven gedelegeerd aan de gemeenten Katwijk, Goeree-Overflakkee en Gorinchem. Voorwaarde is dat het gaat om de specifieke locaties die zijn opgenomen in de in juli door Provinciale Staten vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit en de bijhorende Verordening Ruimte. De gemeenten krijgen met het tekenen van deze overeenkomst zelf de regie over de plaatsing van windturbines.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133122 Thu, 30 Oct 2014 10:18:00 GMT Geen windturbines bij Kinderdijk 30 oktober 2014 - Gedeputeerde Staten hebben afgelopen dinsdag besloten de locatie Nedstaal in Alblasserdam te schrappen. De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat de impact van windturbines op het werelderfgoed van Kinderdijk onaanvaardbaar groot is. Met name de beleving en de ‘visuele integriteit van het ritme van de molens’ en het karakteristieke landschap worden door de plaatsing van windturbines aangetast.

Overzicht over de hele provincie

Kinderdijk]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133121 Thu, 30 Oct 2014 09:49:00 GMT Windenergie: inpassingsplan Korendijk 29 oktober 2014 - Gedeputeerde Staten hebben gisteren besloten een inpassingsplan op te stellen voor de locatie Spui-Piershil in de gemeente Korendijk. Dit op verzoek van een partij die hier met windenergie aan de slag wil. Korendijk weigert medewerking te verlenen aan het plaatsen van windturbines op de genoemde locatie.

Windmolens


Het kader voor het inpassingsplan is de Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland, die op 6 november 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133110 Wed, 29 Oct 2014 15:05:00 GMT N459: start werkzaamheden in november 29 oktober 2014 - De provincie Zuid-Holland start woensdag 12 november 2014 met de werkzaamheden aan de N459 in Bodegraven-Reeuwijk. Het betreft het weggedeelte tussen de N11 en A12. De provincie start dan met de bouw van extra rijstroken op verschillende delen van de weg. Het verkeer moet rekening houden met vertragingen en omleidingen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in november 2015 afgerond.

Extra rijstrook afrit N11

De provincie legt als eerste een extra rijstrook aan vanaf de N11 bij Bodegraven naar de Goudseweg/N459 richting Reeuwijk en de A12. Naar verwachting vermindert deze aanpassing de filevorming op de afrit naar de Goudseweg in Bodegraven. De planning hiervoor ziet er als volgt uit:]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133105 Wed, 29 Oct 2014 12:50:00 GMT Maatschappelijke participatie 2015 vastgesteld 29 oktober 2014 - Gedeputeerde Staten hebben op 28 oktober 2014 het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Participatie 2015 vastgesteld. In het vastgestelde uitvoeringsprogramma zijn activiteiten beschreven, inclusief middelen die in 2015 door instellingen in samenwerking met partners uitgevoerd gaan worden. Doel: een toename van de participatie van kwetsbare burgers aan de samenleving.

De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit en de provincie is verantwoordelijk voor het beleid steunfunctiewerk. De beleidsvisie Maatschappelijke Participatie 2013-2016 is koersbepalend voor de uitvoering van de wettelijke taken binnen de Wmo, het provinciaal zorgvragersbeleid, de ontwikkeling van sociale kwaliteit en de taakstelling op de subsidies.

Ondersteuning gemeenten bij uitvoering Wmo]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133095 Wed, 29 Oct 2014 10:56:00 GMT Volgende stap in aanpak ontgassen 29 oktober 2014 - Gedeputeerde Staten hebben op 28 oktober 2014 de wijziging van de Provinciale Milieuverordening (PMV) vastgesteld. Dit is een volgende stap om ervoor te zorgen dat het verbod op varend ontgassen van benzeen op 1 januari 2015 in kan gaan. Dit verbod moet verder voor het ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) op 1 januari 2016 ingaan. Provinciale Staten (PS) moeten allereerst nog instemmen alvorens het verbod in kan gaan.

Maatregelen

De provincie werkt aan een schonere binnenvaart. Vanuit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit en vanuit de subsidieregelingen binnenvaart probeert zij binnenvaartschepen schoner en zuiniger te maken door subsidie voor nieuwe technologieën, zoals walstroom, LNG en katalysatoren en door informatieverstrekking over de toepassing van die technologieën. Het ontgasverbod vormt een onderdeel van het schoner maken van de binnenvaart.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133093 Wed, 29 Oct 2014 10:42:00 GMT Ontwikkeling Zandmotor 29 oktober 2014 - Wind en stroming hebben de Zandmotor al direct vanaf de aanleg veranderd. Dat staat in de jaarlijkse voortgangsrapportage 2014. Dat was ook de bedoeling. De verandering ging in de eerste 2 jaar relatief snel. Inmiddels verloopt dit wat langzamer. Dit komt omdat direct na de aanleg de vorm sterk kunstmatig was terwijl de Zandmotor nu meer en meer de vorm aanneemt van regulier strand. Dit maakt ook dat het zwemverbod bij aanvang van het badseizoen 2014 is ingetrokken.

De Zandmotor


Natuurontwikkeling]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133091 Wed, 29 Oct 2014 09:34:00 GMT Geen uitzondering voor Decathlon 28 oktober 2014 - Gedeputeerde Staten hebben vandaag het voornemen uitgesproken om Schiedam en Den Haag geen ontheffing te verlenen voor het vestigen van ‘grootschalige sportdetailhandel’ buiten de bestaande winkelgebieden. Het dagelijks bestuur van de provincie wil vasthouden aan het geldende beleid op grond waarvan detailhandel zo veel mogelijk in bestaande winkelgebieden wordt geconcentreerd. Provinciale Staten vergaderen op 19 november 2014 over de kwestie. Daarna nemen Gedeputeerde Staten het definitieve besluit of de provincie de ontheffing ook echt gaat weigeren.

De grootschalige sportdetailhandel is voorzien op het Hargaterrein in Schiedam en het Forepark in Den Haag. De gemeenten willen hier filialen van de Franse sportketen Decathlon vestigen van respectievelijk 7.000 m2 en 9.250 m2. Schiedam en Den Haag hebben de ontheffingsverzoeken ingediend op respectievelijk 25 juni 2014 en 7 juli 2014.

Verordening Ruimte]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133068 Tue, 28 Oct 2014 14:59:00 GMT 3-in-1 project: nachtafsluitingen 28 oktober 2014 - Op de Burgemeester Elsenweg (N213) bij Naaldwijk zijn in november en december 2014 meerdere nachtafsluitingen in het weekend. Het betreft het weggedeelte bij het Vlietpolderplein. De provincie Zuid-Holland plaatst in die periode brugdelen om de fietsverbinding (Snelbinder) over het plein te realiseren. Woningen blijven voor hulpdiensten en direct omwonenden tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het overige verkeer wordt omgeleid via borden.

Nachtafsluitingen oostzijde

De oostzijde van het Vlietpolderplein is afgesloten:]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133043 Tue, 28 Oct 2014 08:24:00 GMT PS-commissie praat over plan Nieuw Reijerwaard 27 oktober 2014 - Uit Provinciale Staten: De commissie Ruimte en Leefomgeving sprak op 22 oktober onder andere over de begroting en de productenraming 2015 en het nieuw besluit Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Begroting en Productenraming 2015

Met de begroting 2015 presenteert het college van Gedeputeerde Staten de beleidsmatige en financiële keuzen voor 2015. De commissie werd gevraagd een advies uit te brengen voor de PS-vergadering van 12 november 2014.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133026 Mon, 27 Oct 2014 12:57:00 GMT PS-commissie praat over aanbesteding OV 27 oktober 2014 - Uit Provinciale Staten: De Statencommissie Verkeer en Milieu sprak over de begroting 2015 en het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee.

Begroting 2015

Met de begroting 2015 presenteert het college van Gedeputeerde Staten de beleidsmatige en financiële keuzen voor 2015. Tegelijk met deze begroting werd het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur en het Meerjarenprogramma Onderhoud Infrastructuur besproken.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133024 Mon, 27 Oct 2014 12:27:00 GMT Informatieavonden inpassingsplan RijnlandRoute 23 oktober 2014 - De provincie Zuid-Holland houdt op 28, 29 en 30 oktober informatieavonden over het inpassingsplan van de RijnlandRoute. Tijdens deze avonden tonen medewerkers van de provincie verbeteringen, die dankzij de zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan en wensen van gemeenten zijn doorgevoerd.

Data en locaties

De provincie houdt informatieavonden over het inpassingsplan van de RijnlandRoute. De zaal is open vanaf 19.00 uur, de presentatie begint om 19.15 uur.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133007 Thu, 23 Oct 2014 12:21:00 GMT Afsluiting Hefbruggen Boskoop en Waddinxveen 22 oktober 2014 - De Provincie Zuid-Holland verricht vandaag van 20.00 uur tot 24.00 uur een spoedreparatie aan de Hefbrug Boskoop. Van 24.00 uur tot 4.00 uur morgenochtend wordt een spoedreparatie aan de Hefbrug Waddinxveen uitgevoerd. De bruggen zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor het wegverkeer. Vanwege de harde wind moeten de kabels om de brug te bedienen worden aangespannen.

Het wegverkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers worden door verkeersregelaars, waar mogelijk, over de brug geleid.

Hinder]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132978 Wed, 22 Oct 2014 13:25:00 GMT Afwikkeling fractieverantwoordingen 2013 21 oktober 2014 - Een aantal media heeft de afgelopen week bericht over de fractieverantwoordingen 2013. De afwikkeling ervan is nog gaande en wordt binnenkort afgerond.

In lijn met de verordening stellen de fractievoorzitters uit Provinciale Staten jaarlijks de definitieve bijdragen aan de fracties vast. Dit jaar heeft de externe accountant van de provincie conform de verordening een advies uitgebracht over de besteding van deze bijdragen. De fracties geven op korte termijn een reactie op de rapportage van de externe accountant en de daarin genoemde posten. Vervolgens stellen de fractievoorzitters de bijdragen over 2013 vast, waarna het besluit naar Provinciale Staten wordt gestuurd en op de website van de provincie wordt gepubliceerd.

Mochten de fractievoorzitters besluiten dat een fractie in strijd handelt met de verordening, moet de desbetreffende fractie het bedrag terugbetalen. Indien een fractie dat nalaat, kent de verordening een aantal sanctiebepalingen. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132958 Tue, 21 Oct 2014 14:57:00 GMT 3-in-1 project: weekendafsluiting Galgeweg 21 oktober 2014 - De doorgaande route Galgeweg - Oranjesluisweg bij Naaldwijk is ter hoogte van kruispunt Westerlee van zaterdag 1 november, 6.00 uur, tot zondag 2 november, 20.00 uur, afgesloten. De provincie Zuid-Holland voert in die periode werkzaamheden uit aan de fietstunnel onder de N213 (Burgemeester Elsenweg).

Woningen blijven voor hulpdiensten en direct omwonenden tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

Wegafsluiting]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132944 Tue, 21 Oct 2014 12:36:00 GMT