Provincie Zuid-Holland nieuws undefined Dit is het laatste nieuws van de Provincie Zuid-Holland. http://www.zuid-holland.nl © Copyright Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg http://www.zuid-holland.nl/ VRM: provincie neemt kritiek ter harte 24 april 2014 - De provincie schrapt de maatschappelijke tegenprestatie voor het bouwen in de groene ruimte van Zuid-Holland. Ook komen er soepeler vestigingseisen voor de detailhandel. Daarmee komt de provincie tegemoet aan inspraakreacties op de Visie Ruimte en Mobiliteit. De provincie houdt wel vast aan het schrappen van de rode contouren.

VRM kantoren


]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129522 Thu, 24 Apr 2014 14:58:00 GMT Samen voor duurzame ontwikkeling Deltaregio 24 april 2014 - De samenwerking voor de duurzame ontwikkeling en versterking van het mondiale concurrentievermogen van de Vlaams Nederlandse Delta is 23 april 2014 bekrachtigd. De 6 provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland ondertekenden een overeenkomst voor de periode 2014-2020.

“Dit gebied vormt met de zeehavens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Zeeland-Seaports, Moerdijk en Rotterdam de toegangspoort tot Noord-West Europa. Voor de economische en logistieke ontwikkeling is het van groot belang dat we als bondgenoten opereren”, aldus de voorzitter van de Vlaamse Nederlandse Delta Jaap Smit (Commissaris van de Koning in Zuid-Holland).

De Vlaams Nederlandse Delta heeft haar toekomstvisie 2040 laten opstellen door de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam en onderschrijft het grote belang van de zeehavens in de vorm van het halfjaarlijkse zeehavenoverleg. Deze samenwerking is essentieel voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, logistiek en biobased economy.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129554 Thu, 24 Apr 2014 14:51:00 GMT N444 – A44 Oegstgeest: weekendafsluiting 24 april 2014 - Op het kruispunt van de N444-A44 (Postviaduct) in Oegstgeest vindt van vrijdag 9 mei 20.00 uur tot maandag 12 mei 2014 06.00 uur een weekendafsluiting plaats. De afsluiting betreft de turborotonde. De provincie Zuid-Holland voert in die periode asfalteringswerkzaamheden uit. De afrit van de A44 vanuit Den Haag en de oprit richting Amsterdam zijn afgesloten. Ook kan het verkeer niet onder het Postviaduct door. Fietsers en voetgangers kunnen wel onder het Postviaduct door. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via borden.

Reconstructie kruispunt

De provincie is in februari 2013 gestart met de reconstructie van het kruispunt om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. De totale werkzaamheden duren tot juni 2014.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129523 Thu, 24 Apr 2014 08:15:00 GMT 2013: Uitvoering op koers, binnen begroting 23 april 2014 - Door vroegtijdig te anticiperen op maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en te focussen op kerntaken heeft de provincie Zuid-Holland in 2013 haar taken volgens planning en binnen de begroting weten uit te voeren. De provincie heeft ondermeer bijgedragen aan versterking van de regionale economie, verdere verbetering van de bereikbaarheid en uitbreiding en verbetering van recreatiemogelijkheden in de regio. De uitvoering van het in voorgaande jaren gevormde beleid is goed op gang gekomen en er is slechts een beperkte financiële afwijking van de begroting. De provincie heeft 2013 afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 26,3 miljoen.

Van beleid naar uitvoering

Bestond de begroting 2012 nog voor een groot deel uit beleidsvorming op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015, 2013 was het jaar waarin de uitvoering van beleid goed op gang is gekomen en zichtbare resultaten zijn geboekt. In 2014 en 2015 zullen nog meer resultaten zichtbaar worden van de in 2013 en de jaren daarvoor ingezette activiteiten. Ondanks de dynamiek rond een aantal dossiers zullen de meeste doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord volgens planning medio 2015 gerealiseerd zijn.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129513 Wed, 23 Apr 2014 13:01:00 GMT PS: Goed OV in Hoeksche Waard en op Goeree 23 april 2014 - Uit Provinciale Staten: Een meerderheid in Provinciale Staten stemt in met goed openbaar vervoer in de dunbevolkte gebieden van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. De volksvertegenwoordigers bespraken het beleidskader en de nota van uitgangspunten voor de OV-concessie Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. De nieuwe concessie, die in december 2015 ingaat, moet ervoor zorgen dat het openbaarvervoeraanbod beter aansluit op de vervoersvraag in de dunbevolkte gebieden.

Vragen over knip

De Statenleden stelden vooral vragen over de knip die in het budget is voorgesteld. Daarbij gaat 80% van het budget naar de drukbezette dienstregelingen en 20% naar minder gebruikte diensten. Een aantal fracties maakt zich zorgen over de haalbaarheid hiervan. Zij vreest dat met deze knip het OV op maat niet goed gerealiseerd kan worden. Ook benadrukte een aantal fracties dat de tarieven voor het OV echt niet mogen stijgen. Zowel GroenLinks als de PvdA diende een motie in, maar deze konden niet op voldoende steun rekenen.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129512 Wed, 23 Apr 2014 12:51:00 GMT N480: afsluiting 23 april bij Nieuw-Lekkerland 23 april 2014 - De N480 bij Nieuw-Lekkerland is ook woensdag 23 april 2014 overdag afgesloten. Het betreft de Schoonenburgweg vanaf de kruising met de Nieuwe Zijdeweg en de Schoonenburglaan tot de bebouwde kom. De weg is 1 dag langer dicht dan gepland. Een defect in de machines maakt deze extra dag nodig om de werkzaamheden rond het groot onderhoud af te ronden. Het verkeer richting Nieuw-Lekkerland wordt via borden omgeleid langs Streefkerk.

De kruising blijft overdag open. Vanaf donderdag 24 april 2014, 06.00 uur, is de weg overdag weer toegankelijk. Alleen donderdagnacht vinden nog werkzaamheden plaats. Het groot onderhoud is gereed vanaf vrijdag 25 april 2014, 06.00 uur.

Overlast]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129508 Wed, 23 Apr 2014 09:47:00 GMT Goede respons klanttevredenheidsonderzoek 23 april 2014 - Ruim eenderde van onze klanten heeft het klanttevredenheidsonderzoek online ingevuld. Dat zijn 757 geadresseerden (bijna 34%). Van alle respondenten wil bijna 38% een terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek ontvangen. Ruim 56% is bereid met ons mee te denken over kwaliteitsverbeteringen in de dienstverlening. De provincie is heel blij met deze percentages, die duiden op betrokkenheid bij wat de provincie doet.

Met iedereen die heeft laten weten feedback te willen krijgen of verder mee te willen denken, neemt de provincie in de komende maanden contact op.

Het klanttevredenheidsonderzoek vond begin april 2014 plaats.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129500 Wed, 23 Apr 2014 07:49:00 GMT Ter inzage: veiligheidscontour Zeehavens Dordrecht 23 april 2014 - Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht hebben de Veiligheidscontour Zeehavens Dordrecht vastgesteld.

Ter inzagelegging

Het besluit ligt vanaf donderdag 24 april tot en met woensdag 5 juni 2014, ter inzage op:]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129458 Wed, 23 Apr 2014 07:01:00 GMT Bijenlandschap in Bentwoud gestart 18 april 2014 - Met het zaaien van bloemenzaad waar bijen en ander bestuivers graag op afkomen startte gedeputeerde Han Weber de aanleg van het bijenlandschap Bentwoud.

Gedeputeerde Han Weber zaait bloemenzaden in Bentwoud

Door extra aanplant van bloemensoorten waar de bestuivende insecten van leven, kan de bijenpopulatie weer in aantal toenemen. In de voedselproductie is de mens afhankelijk van bestuivende insecten. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129464 Fri, 18 Apr 2014 14:21:00 GMT RijnlandRoute goedgekeurd als NSL project 18 april 2014 - De RijnlandRoute maakt onderdeel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Op 19 maart 2014 heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de RijnlandRoute goedgekeurd als NSL project. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat in en langs de RijnlandRoute geen overschrijdingen van de grenswaarde voor luchtkwaliteit zijn berekend.

NSL]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129453 Fri, 18 Apr 2014 08:25:00 GMT N207 Zuid: Info-avond Greenport Boskoop 17 april 2014 - Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen houden op woensdag 7 mei 2014 een informatieavond over het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Greenport Boskoop-West. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn tussen 19.30 en 21.30 uur welkom in Zalencentrum “De Juffrouw”, Dorpsstraat 250 te Hazerswoude-Dorp.

Informatieavond

Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 7 mei kunt u alle varianten zien die uitgewerkt worden. Medewerkers van zowel provincie als gemeenten staan klaar om een toelichting te geven op de plannen en tekeningen. Verder geven wij toelichting op de volgende stappen. Hoe gaan we de varianten verder uitwerken? Hoe betrekken wij daar de mensen uit het gebied bij? En wat gebeurt er daarna? Er is geen plenair gedeelte, u kunt op elk gewenst tijdstip binnenlopen tussen 19:30 en 21.30 uur. De avond is bedoeld om u te informeren en met ons mee te denken. Het maakt geen deel uit van een formele procedure. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129438 Thu, 17 Apr 2014 13:59:00 GMT Rauwe melk uit Midden-Delfland blijkt lekker 17 april 2014 – Melk is helemaal niet zo gewoon als we vaak denken. Dat concludeerden 25 stedelingen, toen ze op stadsboerderij Pluk! in Den Haag melk proefden van 25 kringloopboeren uit Midden-Delfland.

Melkveehouder Gerard van Winden schenkt zijn melk aan Olle Mennema in de Melksalon

Ze proefden grote verschillen in smaak en bleken rauwe melk erg lekker te vinden. Bij het proeven werden ze geholpen door Bas de Groot, die de eerste melksommelier van Nederland wil worden.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129434 Thu, 17 Apr 2014 11:58:00 GMT N211 Monster: nachtafsluitingen 17 april 2014 - Op de N211 bij Monster zijn van dinsdag 22 april tot en met donderdag 24 april 2014 meerdere nachtafsluitingen. Het betreft het weggedeelte tussen de rotonde Emmastraat/Havenstraat en het Emmaplein. De provincie Zuid-Holland voert in die periode werkzaamheden uit. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

Afsluitingen
Het weggedeelte tussen de rotonde Emmastraat/Havenstraat en het Emmaplein is afgesloten van:

  • Dinsdag 22 april 20.00 uur tot en met woensdag 23 april 2014 06.00 uur.
  • Woensdag 23 april 20.00 uur tot en met donderdag 24 april 2014 06.00 uur.
  • Donderdag 24 april 20.00 uur tot en met vrijdag 25 april 2014 06.00 uur.

Tijdens het onderhoud aan en bij de rotonde voert de gemeente Westland werkzaamheden uit op de Zwartendijk. De provincie en de gemeente Westland hebben de werkzaamheden goed met elkaar afgestemd.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129431 Thu, 17 Apr 2014 10:50:00 GMT Veiligheid otter niet zo eenvoudig 16 april 2014 - De provincie wil op korte termijn maatregelen nemen om de otter tegen het gevaar van verkeer te beschermen, maar dat is geen kwestie van een drempeltje met een buisje erin. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op vragen van de SP over maatregelen om de otter in de Nieuwkoopse Plassen te beschermen.

Verder onderzoek

Zwemmende otter]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129388 Wed, 16 Apr 2014 10:40:00 GMT Restauratie monumentale boogbrug Oud-Poelgeest 16 april 2014 - Han Weber knoopte samen met Henk Dijkstra, vertegenwoordiger van het Prins Bernhard Cultuurfonds op zaterdag 12 april 2014 de eindjes aan elkaar. Hiermee is het benodigde bedrag om de monumentale boogbrug in de tuin van Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest in historische staat te herstellen bijeen gebracht.

Han Weber knipt samen met 2 kinderen en Henk Dijkstra lint door


De boogbrug bij de vijver van Oud Poelgeest is een rijksmonument vanwege de leeftijd (1820), de vormgeving en het materiaalgebruik. Ook de decoratieve waarde van de brug - als karakteristiek en functioneel onderdeel van een buitenplaats - telde mee bij de toewijzing van de monumentenstatus. De provincie subsidieert de brug met € 90.000. "Wij vinden de beleefbaarheid en toegankelijkheid van ons historisch erfgoed belangrijk" aldus Han Weber. Met het herstellen van de brug wordt het park rondom Kasteel Oud-Poelgeest nog aantrekkelijker om te wandelen.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129397 Wed, 16 Apr 2014 10:18:00 GMT Reineveldbrug: intrekking verbod recreatievaart 16 april 2014 - Tijdens de werkzaamheden rond de Reineveldbrug in Delft, van 22 april tot en met 9 mei 2014, geldt geen verbod voor recreatievaart. Het eerder aangekondigde verbod voor recreatievaart is ingetrokken, omdat de werkzaamheden rond de Reineveldbrug minder impactvol blijken dan aanvankelijk het geval leek.

Het inmiddels verzonden scheepvaartbericht voor de periode van 22 april tot en met 9 mei luidt als volgt:
'Rijn-Schiekanaal, Reineveldbrug te Delft, stremmingen'

In verband met de aanwezigheid van werkschepen voor het aanbrengen van geleidewerken bij de Reineveldbrug te Delft, geldt het volgende:]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129393 Wed, 16 Apr 2014 09:09:00 GMT Startpunt wandelen en fietsen in Groene Hart 15 april 2014 -  Gedeputeerde Han Weber, wethouder Mirjam Ateş-Snijdewind van Zoeterwoude en Tjerk Bruinsma, portefeuillehouder natuur en landschap van Holland Rijnland openden op donderdag 10 april 2014 het nieuwe Toeristische Overstappunt (TOP) en het Recreatief Transferium Zoeterwoude.

Recreatief Transferium

Bij het recreatief transferium kunnen bezoekers hun auto achterlaten om vervolgens te voet of per fiets verder te gaan. Vanuit het transferium lopen wandel-, fiets- en kanoroutes het Groene Hart in.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129367 Tue, 15 Apr 2014 13:17:00 GMT N209 A12 - A13: groot onderhoud 15 april 2014 - De provincie Zuid-Holland voert in 2014 groot onderhoud uit aan de N209 en parallelwegen. De werkzaamheden vinden plaats tussen de A12 en A13. Er wordt overdag, ’s nachts en in de weekenden gewerkt. Weggebruikers en omwonenden krijgen te maken met afsluitingen en omleidingen. Het verkeer wordt omgeleid via borden. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2014 gereed. In 2015 werkt de provincie verder aan de parallelwegen Hoefweg en Overbuurtseweg.

Afsluitingen en omleidingen

Verkeersborden
]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129339 Tue, 15 Apr 2014 08:31:00 GMT Voortgang in waterbeheer op orde 14 april 2014 - De voortgang in het waterbeheer is op orde. Dit blijkt uit de jaarlijkse voortgangsgesprekken die de provincie in het laatste kwartaal van 2013 met de verantwoordelijke schappen voerde. Het betreft de Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta.
Waterbeheer

In deze gesprekken wordt stilgestaan bij de actuele stand van zaken van de uitvoering van de watermaatregelen en vooruit gekeken naar de toekomst. De schappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Zuid-Holland. In de voortgangsgesprekken komt een aantal hoofdonderwerpen aan bod, zoals het Waterbeheerplan, het Deltaprogramma en de financiën. Ook wordt de samenwerking tussen de schappen en de provincie besproken. Door de samenwerking op een aantal onderwerpen zijn beide partijentijdig op de hoogte van eventuele bijzonderheden en kunnen nodige aanpassingen adequaat worden doorgevoerd. Hierdoor wordt de voortgang gewaarborgd.

Waterbeheerplannen]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129321 Mon, 14 Apr 2014 12:37:00 GMT Werkzaamheden Reineveldbrug Delft uitgesteld 14 april 2014 - De werkzaamheden aan de Reineveldbrug in Delft worden uitgesteld. De werkzaamheden stonden gepland van 8 april tot en met 2 mei 2014, maar zijn 2 weken opgeschort. De nieuwe periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, is 22 april tot en met 9 mei 2014.

Meer informatie
Volg Verkeerzh


Lees het eerdere nieuwsbericht ‘Reineveldbrug Delft: onderhoudswerkzaamheden’.
Lees meer over brugonderhoud en over de Reineveldbrug.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129323 Mon, 14 Apr 2014 12:30:00 GMT