Archeologie, publieksbereik Zuid-Holland, subsidie
Inschrijven voor deze subsidieregeling was sinds 2016 ieder jaar mogelijk van 1 januari tot en met 15 maart. De periode van openstelling van deze regeling voor 2020 is nog niet bekend. Houd hiervoor onze berichtgeving in de gaten.

Het doel van de subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland is om het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten door subsidie te verstrekken voor archeologische publieksactiviteiten, die leiden tot een beter beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed in Zuid-Holland. De subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland is opengesteld per 1 juli 2016.

Wijziging van de regeling

Bij Besluit van Gedeputeerde Staten is de subsidieregeling per 13 december 2016 gewijzigd. Download het besluit in de rechterkolom. Hierin is een artikelsgewijze toelichting opgenomen.

Alle binnen de aanvraagtermijn ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld en onderling vergeleken.

Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor een of meer van de volgende activiteiten:

 1. inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden actief mee kunnen doen aan archeologie
 2. organiseren van een aansprekende archeologische tentoonstelling op een frequent bezochte plek
 3. openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving, waarbij actieve deelname van belangstellenden wordt gestimuleerd
 4. realiseren van een interactieve archeologische presentatie
 5. maken van een gemakkelijk leesbare en rijk geïllustreerde publicatie van de resultaten van een opgraving, onuitgewerkt veldonderzoek of synthetiserend onderzoek

Voorwaarden

Op grond van de subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland kan subsidie uitsluitend worden verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 1. de thematiek van de activiteiten sluit aan bij in elk geval één van de 5 prioritaire thema’s uit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zuid-Holland, te weten:
  1. thema: strijd tegen en leven met het water
  2. thema: overgangsfasen in de bewoningsgeschiedenis
  3. thema: leven en wonen rond de Limes
  4. thema: Holland, ontstaan en vorming van het graafschap
  5. thema: stad en platteland in de vroegmoderne tijd
 2. er wordt aandacht besteed aan de bekendmaking van de activiteit in de media.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan gemeenten, musea, oudheidkamers, historische verenigingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt per post een subsidieaanvraag indienen. Voor het indienen van een aanvraag gebruikt u het Aanvraagformulier publieksbereik archeologie Zuid-Holland.

Voor het opstellen van het projectplan dient u gebruik te maken van het format Projectplan publieksbereik archeologie Zuid-Holland. Voor het opstellen van de projectbegroting dient u gebruik te maken van het format Begroting publieksbereik archeologie Zuid-Holland. Wij verzoeken u de formats zo volledig mogelijk in te vullen en toe te lichten waar nodig.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, via:

Termijn

De periode van openstelling van deze regeling voor 2020 is nog niet bekend. Houd hiervoor onze berichtgeving in de gaten.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt