Agrarische bestemming voor Buijtenland van Rhoon niet wenselijk

Gepubliceerd op 20 september 2016Drie onafhankelijke kwartiermakers hebben in nauw overleg met agrarische ondernemers het advies Veerman om te komen tot akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon, verder uitgewerkt. Dit is vastgelegd in het advies ‘Kansen pakken in het Buijtenland van Rhoon’ van mei 2016.

De vorming van een gebiedscoöperatie en de uitwerking van de natuurdoelen zijn belangrijke onderdelen van dit advies. Het VNC-plan voor akkernatuur van de agrariërs uit 2014 kan de basis zijn voor dit advies.

Een gebiedscoöperatie is een samenwerking van ondernemers in het gebied die gezamenlijk de uitwerking van de plannen op zich gaan nemen. De afgelopen week hebben Provinciale Staten besloten om Gedeputeerde Staten opdracht te geven volgens de lijnen van dit advies verder te werken. Daarbij gaven zij 3 aanvullende opdrachten mee.

Ten eerste de gebiedscoöperatie openstellen voor iedereen die een fysieke bijdrage aan de natuur- en recreatiedoelen wil leveren. Ten tweede dienen de natuur- en recreatiedoelen voldoende geborgd te worden. En tenslotte wordt de gemeente Albrandswaard verzocht niet het gehele gebied de bestemming ‘agrarische doeleinden’ terug te geven. Vooral dit laatste is een punt van discussie voor de agrariërs.

Niet terugkeren naar een agrarische bestemming

De Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde (VABIJ) wil het bestemmingsplan wijzigen naar de bestemming agrarische doeleinden. De ondernemers willen vervolgens via privaatrechtelijke contracten afspraken maken over hoeveel en welke natuur zij realiseren.

Verschillende deskundigen hebben aangegeven dat er juridische risico’s zijn wanneer het gehele gebied opnieuw de bestemming agrarische doeleinden krijgt en afspraken over natuur alleen privaatrechtelijk worden geborgd. De VABIJ en de provincie lieten hiernaar door de kwartiermakers gezamenlijk onderzoek doen door het advocatenkantoor AKD. Dit AKD-advies maakt onderdeel uit van het advies van  de kwartiermakers. In het kwartiermakersadvies is opgenomen dat de planologische verankering van de afspraken in het vervolgtraject moet worden bepaald.

Mede op verzoek van de agrariërs om het punt van het bestemmingsplan te verduidelijken is  een second opinion uitgevoerd. Dit rapport is nog niet definitief maar duidelijk is al wel dat ook dit onderzoek concludeert dat een agrarische bestemming  af te raden is. De motie waarin  PS opdracht geven om de gemeente Albrandswaard te verzoeken niet terug te keren naar de bestemming agrarische doeleinden is in lijn met de adviezen van de verschillende deskundigen.

Terugkeren naar de bestemming agrarische doeleinden voor het hele gebied is niet wenselijk omdat:

  • Dit bij de Raad van State geen stand houdt. Het gebied is in opdracht van het Rijk aangewezen als een gebied waar hoogwaardige natuur en recreatie moet komen.
  • Een agrarische bestemming is voor alle ondernemers in het gebied nadelig, vanwege de langdurige onzekerheid die dit oplevert.
  • De investeringen in het gebied goed geborgd moeten worden.
  • Terugkeren naar agrarische doeleinden nadelig is voor grondeigenaren die willen verkopen of verplaatsen. Zij kunnen dan niet meer volledig schadeloos worden gesteld. Dat kan gaan om aanzienlijke vergoedingen bovenop de marktwaarde van de te verkopen onroerende zaken.
  • Volgens uitspraken van de rechter ruimtelijk beleid in het bestemmingsplan moet worden vastgelegd. Ook als de realisatie van dat beleid al via privaatrechtelijke overeenkomsten is geregeld.
  • Een publiekrechtelijk proces met mogelijkheden voor inspraak, bezwaar en beroep voor belanghebbenden via het bestemmingsplan democratisch en zorgvuldig is.

Nieuw bestemmingsplan

Tussen de bestemmingen agrarische doeleinden en natuur zitten nog andere mogelijke planvormen die én de ondernemersbelangen borgen én de natuurdoelen. De kwartiermakers hebben samen met de agrariërs en de provincie de weg geschetst voor het uitvoeren van het VNC-plan. Dat betekent dat alleen een bestemming natuur niet kan, net zo min als alleen een bestemming agrarische doeleinden, omdat het beiden geen goede weergaven zijn van wat er in het gebied gerealiseerd moet worden en de rechter daarop een bestemmingsplan zal toetsen. De kwartiermakers en Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat een nieuw bestemmingsplan mogelijkheden moet bieden aan ondernemers om te kunnen ondernemen.

Een nieuw bestemmingsplan draagt op die manier bij aan aan het realiseren van een aantrekkelijk gebied voor de inwoners van de Rotterdamse regio.

Agrariërs, deskundigen en de makers van het VNC-plan kunnen met elkaar verkennen op welke manier het bestemmingsplan het beste vorm kan krijgen.