Wet Natuurbescherming, ontheffing beschermde inheemse dier- en plantensoortenDe Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in de bescherming van soorten zoals dat voorheen was geregeld in de Flora- en faunawet. Het is bij wet onder meer verboden om beschermde soorten opzettelijk te doden, verwonden, (ver)storen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te vernietigen. Maar bijvoorbeeld ook het vervoer van beschermde soorten, de opvang van wilde inheemse dieren of het uitzetten van dieren in het wild is niet zonder meer toegestaan. Hiervoor kunnen wij onder voorwaarden ontheffing verlenen.

Contact

Voor meer informatie en het aanvragen van een ontheffing kunt u terecht bij de Omgevingsdienst.

Voor ontheffingen ten behoeve van schadebestrijding of populatiebeheer verwijzen wij naar de pagina Faunabeheer en schadebestrijding.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Dit moet u bij de provincie zelf doen. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Telefoon 070-2189900