Lokale initiatieven energietransitie, subsidie
Let op: bij 2 onderdelen is op dit moment voor meer subsidie aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is. Daarom bestaat de kans dat (lopende en nieuwe) aanvragen niet meer in behandeling worden genomen

Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met duurzame opwekking van energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. De provincie ziet deze betrokken partijen als ambassadeurs en wegbereiders van de energietransitie. Een van de strategieën uit de Energie-agenda: ‘Samen aan de slag’ benoemt dit belang en onderstreept de ondersteunde rol van de provincie.

Om deze maatschappelijke initiatieven  te ondersteunen is de subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 vastgesteld. Deze is in maart 2018 en oktober 2019 aangepast.

Met deze regeling hebben lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de Energietransitie.

Ook verenigingen en woningbouwcoöperaties kunnen subsidie aanvragen. Voor particulieren is een aparte subsidiemogelijkheid als zij hun woning verduurzamen. De WOZ-waarde (als het om een eigen woning gaat) mag dan echter niet hoger zijn dan €200.000. Gaat het om een huurwoning dan moet de huur lager zijn dan €900 per maand.

Er is in totaal 6,5 miljoen euro beschikbaar. Per project is de maximale subsidie €75.000 (particulieren maximaal €3.000).

Activiteiten van lokale initiatieven

Subsidie wordt verleend voor de (professionele) planontwikkeling en projectvoorbereiding van een lokaal energie-initiatief, gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

 1. Projectmanagement.
 2. Technische expertise inclusief zicht op risico’s en beheer.
 3. Financiële expertise en inzicht in de kasstromen, businesscase en rendementen voor financiers.
 4. Bestuurlijke/juridische expertise, waaronder privaatrechtelijke en planologische expertise inclusief ervaring met vergunningstrajecten.
 5. Communicatie- en wervingsactiviteiten.
 6. Eigen organisatiekosten.

In de realisatiefase is subsidie mogelijk voor de begeleiding van de uitvoering van het project. Bij projecten gericht op duurzame warmte of het gasloos maken van gebouwen zijn sommige onrendabele kosten subsidiabel.

Speciaal voor verenigingen en woningbouwcoöperaties is de mogelijkheid om maximaal 10% subsidie te krijgen van de totale investeringskosten.

Microsubsidie voor particulieren (huurders en huiseigenaren)

Voor particulieren (natuurlijke rechtspersonen) is het nu ook mogelijk om subsidie aan te vragen. De hoofdlijnen daarvan zijn:

 1. Subsidie is mogelijk voor een maatwerkadvies gericht op verduurzaming van de woning én voor concrete energiebesparende maatregelen.
 2. Het kan gaan om een huurwoning of een eigen woning, de aanvrager moet de woning wel zélf bewonen.
 3. Bij een huurwoning mag de kale maandhuur niet hoger zijn dan €900. Gaat het om een eigen woning dan geldt een maximale WOZ-waarde van €200.000.
 4. De hoogte van de subsidie is 75% van de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen en 100% van het eventuele maatwerkadvies (maximaal €300).
 5. De maximum subsidie is €3.000 en de minimale subsidie is €300.
 6. Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd.

Een bijdrage aanvragen? Gebruik het aanvraagformulier dat begint met paragraaf 4 (eerste blauwe blokje rechtsboven aan deze pagina).

Subsidieplafonds

Het totale subsidieplafond voor deze regeling is €6,5 mln, waarvan een groot gedeelte al is bestemd. Voor aanvragen vanaf 24 oktober 2019 gelden de volgende deelsubsidieplafonds:

 • Voor VvE’s: €200.000,- (de al ingediende aanvragen zijn meer dan dat er aan budget beschikbaar is; de kans is groot dat aanvragen om die reden worden afgewezen).
 • Voor particulieren: €100.000,-
 • Alle overige subsidies samen: €100.000,- (de al ingediende aanvragen zijn meer dan dat er aan budget beschikbaar is; de kans is groot dat aanvragen om die reden worden afgewezen).

Voorwaarden

Voor lokale initiatiefnemers:

Subsidie wordt alleen gegeven aan een lokaal energie-initiatief binnen de provincie Zuid-Holland als ten minste 2 andere partijen meedoen met het project met inzet van eigen tijd en/of middelen, waarbij:

 1. Partijen binnen de provincie actief samenwerken en inwoners adequaat worden betrokken bij het lokaal energie-initiatief.
 2. Alle deelnemers profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het lokaal energie-initiatief worden behaald.

Daarnaast moet een project realistisch zijn en financieel haalbaar.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project, met een maximum van €75.000 per project.

De subsidie moet vóóraf worden aangevraagd.

Voor verenigingen en woningbouwcoöperaties:

Deze organisaties kunnen voor dezelfde activiteiten subsidie krijgen als hiervoor is vermeld voor de lokale initiatieven. Zij hoeven echter voor hun project niet met meer andere participanten samen te werken (de samenwerking komt namelijk bínnen de vereniging/coöperatie al tot uiting).

Bovendien kunnen zij maximaal 10% subsidie krijgen van de totale investeringskosten.

Ook hier geldt dat de subsidie vóóraf moet worden aangevraagd.

Aanpak

Een van de aanvraagvereisten is dat u de subsidieaanvraag vooraf bespreekt met een beleidsmedewerker van het Programmateam Energietransitie (dit geldt niet voor subsidie aan particulieren). U kunt een mail sturen naar  met daarbij een (concept) projectplan.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Als u gebruik wilt maken van het ‘e-formulier’, zorg ervoor dat u zich kunt authentiseren met E-herkenning (niveau 2+).

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met eind 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond bereikt is.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder http://www.zuid-holland.nl/subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via of via 0704416622.

Termijn

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Toekenning vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Bij niet- volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt