Lokale initiatieven energietransitie, subsidie
Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met duurzame opwekking van energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. De provincie ziet deze betrokken partijen als ambassadeurs en wegbereiders van de energietransitie. Een van de strategieën uit de Energie-agenda: ‘Samen aan de slag’ benoemt dit belang en onderstreept de ondersteunde rol van de provincie.

Om deze maatschappelijke initiatieven  te ondersteunen is de subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 vastgesteld. Deze is in maart 2018 aangepast, zie voor de belangrijkste veranderingen de veelgestelde vragen.

Met deze regeling hebben lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de Energietransitie. Hiervoor is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. Per project is de maximale subsidie €75.000.

Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor de (professionele) planontwikkeling en projectvoorbereiding van een lokaal energie-initiatief, gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

 1. Projectmanagement.
 2. Technische expertise inclusief zicht op risico’s en beheer.
 3. Financiële expertise en inzicht in de kasstromen, businesscase en rendementen voor financiers.
 4. Bestuurlijke/juridische expertise, waaronder privaatrechtelijke en planologische expertise inclusief ervaring met vergunningstrajecten.
 5. Communicatie- en wervingsactiviteiten.
 6. Eigen organisatiekosten.

In de realisatiefase is subsidie mogelijk voor de begeleiding van de uitvoering van het project. Bij projecten gericht op duurzame warmte of het gasloos maken van gebouwen zijn sommige onrendabele kosten subsidiabel.

Speciaal voor verenigingen en woningbouwcoöperaties is de mogelijkheid om maximaal 10% subsidie te krijgen van de totale investeringskosten.

Invulinstructies VvE

De aanvragende VvE dient de aanvraag helder te splitsen in:

 1. artikel 18: 50% voorbereidingskosten(onderzoeken, projectleiding in aanloop tot realisatie, communicatie, draagvlakonderzoek, businesscase uitwerken etc.)
  en/of
 2. artikel 19:10% realisatiekosten met max 75000(materialen, projectbegeleiding in uitvoering etc)
  Let op: De VvE mag per project voor artikel 18 en/of 19 subsidie aanvragen. Maar: het maximale bedrag dat toegekend mag worden is 75.000 euro.

bijlagen bij aanvraag:

 • Projectomschrijving : hoeveel woningen, duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld CO2 besparing, opbrengst pv, verbetering RC waarde, labelverbetering.
 • Lijst maatregelen met kosten
 • Opdrachtverlening

De BTW is in principe subsidiabel, (tenzij de VvE aangifte moet doen en dus BTW kan verrekenen)

Voorwaarden

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een lokaal energie-initiatief binnen de provincie Zuid-Holland waaraan naast de aanvrager ten minste 2 andere partijen participeren met inzet van eigen tijd en/of middelen, waarbij:

 1. Partijen binnen de provincie actief samenwerken en inwoners adequaat worden betrokken bij het lokaal energie-initiatief.
 2. Alle deelnemers profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het lokaal energie-initiatief worden behaald.

Daarnaast moet een project realistisch zijn en financieel haalbaar.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project, met een maximum van €75.000 per project.

Aanpak

Een van de aanvraagvereisten is dat u de subsidieaanvraag vooraf bespreekt met een beleidsmedewerker van het Programmateam Energietransitie. U kunt een mail sturen naar energie@pzh.nl met daarbij een (concept) projectplan.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Als u gebruik wilt maken van het ‘e-formulier’, zorg ervoor dat u zich kunt authentiseren met E-herkenning (niveau 2+).

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met eind 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond bereikt is.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder http://www.zuid-holland.nl/subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via of via 0704416622.

Termijn

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Toekenning vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Bij niet- volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt