Zoeken

Provincie en gemeente brengen feiten over stof PFOA in beeld

Gepubliceerd op 16 oktober 2015Bij de fabricage van teflon door DuPont/Chemours in Dordrecht is in het verleden de stof PFOA (perfluoroctaanzuur) gebruikt. De afgelopen weken zijn vragen gesteld en zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van deze stof voor de omgeving. De betrokken overheden nemen deze vragen en zorgen serieus en zijn direct alle beschikbare informatie gaan verzamelen en analyseren.

U leest meer in dit gezamenlijke bericht van de provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de bijbehorende bijlagen.

Verschillende overheden zijn bevoegd gezag voor DuPont/Chemours. De provincie Zuid-Holland voor de milieuvergunning en het toezicht daarop, de gemeente Dordrecht voor de sanering van de bodemverontreiniging. Deze wettelijke taken van de provincie en de gemeente worden door de Omgevingsdienst uitgevoerd. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de directe lozingen op de rivier. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bevoegd gezag voor de veiligheid van werknemers.

Milieuvergunning

OZHZ heeft namens de provincie Zuid-Holland de milieuvergunning verleend en toezicht gehouden. OZHZ heeft informatie verzameld over de eisen in de milieuvergunning, de emissies van PFOA naar de lucht en naar het riool. Op landelijk niveau worden door de rijksoverheid richtlijnen voor emissie van PFOA naar de lucht vastgesteld. De emissievoorschriften die de Omgevingsdienst namens de provincie in de vergunning heeft opgenomen voldeden aan de landelijke richtlijnen.

Tot 2010 was het Waterschap Hollandse Delta bevoegd gezag voor indirecte lozingen (lozingen op het riool). In de toen geldende lozingsvergunning was geen norm opgenomen. Sinds 2010 is de bevoegde taak overgedragen aan de provincie. Het afvalwater werd via de afwaterzuivering geloosd op de Merwede. Rijkswaterstaat is voor deze directe lozing bevoegd gezag.

Totale emissie naar de lucht binnen vergunde norm

De totale emissie naar de lucht is voor de gehele bedrijfslocatie van DuPont/Chemours in de periode 1998-2012 ruim binnen de vergunde norm gebleven. Achteraf is geconstateerd dat binnen de totale emissienorm bij een van de 2 fabrieken in de jaren 2000 en 2011 een overschrijding heeft plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot overschrijding van de totaal vergunde jaarvracht van PFOA. In september 2012 is DuPont/ Chemours gestopt met het gebruiken van de stof.

Bodemverontreiniging onder controle

OZHZ voert namens de gemeente Dordrecht de wettelijke taken uit rond de bodemverontreiniging. OZHZ heeft informatie verzameld over de stof PFOA in de bodem op het terrein van Dupont/Chemours. De bodem is in het verleden door bedrijfsactiviteiten van DuPont/Chemours verontreinigd met diverse stoffen, waaronder PFOA. De bodemverontreiniging wordt beheerst met een systeem dat grondwater onttrekt, zuivert en loost. Dit wordt jaarlijks gemonitord. Op basis van de beschikbare gegevens concludeert OZHZ dat de PFOA verontreiniging in het grondwater zodanig wordt beheerst, dat er geen verspreiding van verontreiniging plaatsvindt in concentraties die risico's kunnen opleveren.

Drinkwater is betrouwbaar

Het drinkwater in Dordrecht was en is betrouwbaar. Evides Waterbedrijf heeft eerder al bericht dat de aanwezigheid van PFOA geen enkele invloed heeft op het Dordtse drinkwater. Het grondwater voor de drinkwatervoorziening in Dordrecht bevindt zich in diepe, goed beschermde bronnen (70 tot 140 meter diep) aan de andere kant van het Eiland van Dordrecht. Hier kan geen afstromend water van DuPont/Chemours in terecht zijn gekomen of komen. Het oppervlaktewater dat Evides voor de drinkwatervoorziening gebruikt komt niet uit de buurt van Dordrecht, maar uit de Maas. Evides monitort continu de kwaliteit van bron tot kraan om te zorgen dat het drinkwater altijd van hoge, betrouwbare kwaliteit is.

Vervolg

OZHZ heeft gegevens over de emissie naar de lucht overgedragen aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Over eventueel vervolgonderzoek vindt nog afstemming plaats tussen betrokken partijen.


Meer informatie

Volg MilieuZH op Twitter