Milieueffectonderzoek naar A12 Balij en Technopolis als locaties windenergie afgerond

Gepubliceerd op 2 september 2016Gedeputeerde Staten (GS) hebben het concept-milieueffectonderzoek (PlanMER) naar alternatieve locaties voor windenergie afgerond. In de regio Haaglanden zijn de locaties Pijnacker-Nootdorp (A12 Balij) en Delft (Technopolis) onderzocht. Gedeputeerde Staten wijzen in december locaties in concept aan.

Het onderzoek maakt geen keuzes voor bepaalde locaties maar biedt inzicht in de mogelijkheden en eventuele beperkingen bij plaatsing. De komende periode zullen GS en PS, in overleg met onder andere de betrokken ), in overleg met onder andere de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Delft, het traject van locatiekeuze ingaan. De provincie is bezig om een klankbordgroep in de Balij op te richten waarin vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, actiegroepen, natuur- en milieuorganisaties, coöperaties en de gemeenten zitting hebben. Zij worden geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de procedure.

Na een inspraaktraject in het voorjaar, wijzen PS rond de zomer van 2017 de locaties definitief aan. Daarmee maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten dienen dan hun bestemmingsplannen hier op aan te passen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windmolens.

Resultaten concept PlanMER

Het PlanMER geeft belangrijke informatie over de omgevingseffecten van windturbines op de verschillende potentiële windlocaties en daarmee over de geschiktheid van locaties. Naast geluid, slagschaduw en veiligheid is ook gekeken naar de invloed op flora/fauna (natuur), landschap, recreatie en cultuur-historie. Ook de onderlinge samenhang tussen locaties is onderzocht.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimtelijke Ordening) zegt hierover: “De komende maanden zal ik samen met collega Han Weber het gesprek met de gemeenten en de Staten voeren hoe we kunnen komen tot een goede keuze van windlocaties. Zorgvuldigheid staat in dit proces voorop. Daarom zullen we ook de landelijke commissie-MER om een oordeel vragen over de uitkomsten van ons onderzoek.”


Volg EnergieZH op Twitter