De provincie verlaagt toegestane uitstoot Chemours

Gepubliceerd op 21 april 2017De provincie Zuid-Holland scherpt de omgevingsvergunning van Chemours verder aan. Met de aan het bedrijf opgelegde wijziging neemt de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid als bevoegd gezag maatregelen om de vergunde emissies van de GenX stoffen naar water en lucht aanzienlijk te verlagen. Naast de verlaging van emissies verplicht de provincie Chemours om te onderzoeken hoe de emissies naar de lucht en het water nog verder kunnen worden teruggedrongen.

Omwonenden en betrokkenen maken zich zorgen om de uitstoot van stoffen bij het bedrijf Chemours. De provincie deelt die zorgen. Veilig drinkwater en een veilige leefomgeving zijn cruciaal en hebben voor het provinciebestuur prioriteit. Samen met het Rijk, waterschap en gemeenten blijft de provincie zich hiervoor inspannen. De aanscherping van de vergunning is een van de concrete acties.

Bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in en om het bedrijf en moeten tenminste binnen de verleende vergunning handelen. De provincie heeft de taak om op basis van bestaande wet en regelgeving vergunningen te verlenen, toezicht te houden en te handhaven bij overtredingen. Met deze aanscherping van de omgevingsvergunning van Chemours neemt de provincie Zuid-Holland vanuit haar verantwoordelijkheid als bevoegd gezag maatregelen om de vergunde emissies van de GenX stoffen naar water en lucht aanzienlijk te verlagen.

Verlaging lozing en emissie

Op 6 januari 2017 heeft de provincie de ontwerpbeschikking voor de voorgenomen verlaging  van de vergunde emissie naar water en lucht gepubliceerd. Hierop is door diverse belanghebbenden en wettelijke adviseurs gereageerd. Alle ontvangen zienswijzen en adviezen zijn zorgvuldig beoordeeld en betrokken in de besluitvorming.

Met deze ambtshalve wijziging verlaagt de provincie de vergunde indirecte lozing naar het water tot een niveau waarmee de drinkwaterbedrijven (op basis van de nu afgegeven norm door het ministerie van IenM) veilig water kunnen blijven onttrekken voor de openbare drinkwatervoorziening. Met het besluit wordt de vergunde indirecte lozing van de GenX stof FRD903 naar het water teruggebracht van 6.400 kg naar 2.035 kg per jaar. Ook de vergunde emissie naar de lucht wordt met dit besluit ingeperkt. De vergunde jaarlijkse emissie wordt verlaagd van 640 kg naar 450 kg voor de stof FRD903 en van 1.200 kg naar 450 kg voor de stof E1.

Op dit moment ontbreken voldoende inhoudelijke gronden voor de provincie Zuid-Holland om het bedrijf te verplichten tot verdere beperking of volledige uitfasering van de lozing. Het wordt daarom niet haalbaar geacht om een besluit met die strekking te nemen. De provincie verplicht Chemours wel om te onderzoeken hoe de emissies naar de lucht en het water nog verder kunnen worden teruggedrongen.

Meer onderzoek nodig

Aanleiding voor deze wijziging van de omgevingsvergunning van Chemours was het RIVM rapport 'Evaluation of substances used in the GenX technology by Chemours Dordrecht'. Uit de rapportage bleek dat er onduidelijkheid is over de eigenschappen van de GenX componenten FRD-903 en E1. Voor de provincie was dit aanleiding om in te grijpen. Totdat er meer duidelijk is over alle eigenschappen van de GenX componenten spant de provincie zich maximaal in om de emissie van deze stoffen te beperken.

Verdere procedure

Belanghebbenden hebben tot 6 weken na publicatie de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen dit besluit. Na deze beroepstermijn treedt het besluit in werking tenzij beroep is ingesteld en tevens is verzocht om een voorlopige voorziening. In dat geval treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat de voorzieningenrechter uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening heeft gedaan. Chemours heeft zelf ook een aanvraag voor een verlaging van de emissies ingediend. Het gaat hier echter om een wijziging die minder ver gaat dan het besluit dat nu door ons is genomen. Het besluit op deze aanvraag zullen wij binnenkort nemen, waarbij vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de inhoud van de ambtshalve wijziging.


Volg @zuid_holland op Twitter