Investeren in zichtbaar en toegankelijk erfgoed

Gepubliceerd op 11 oktober 2017Voor 2018 investeert de provincie opnieuw in het beleefbaar en toegankelijk maken van erfgoed. GS stellen voor om ruim €4,5 miljoen beschikbaar te stellen.

Investeren

Voor 2018 zal de provincie Zuid-Holland opnieuw investeren in het beleefbaar en toegankelijk maken van het erfgoed binnen de zogenoemde erfgoedlijnen. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om ruim €4,5 miljoen beschikbaar te stellen hiervoor. Dit is inclusief €800.000 extra budget voor de erfgoedlijnen in 2018. Het provinciebestuur vindt het belangrijk om goede voorstellen te belonen. Met het extra budget wordt voorkomen dat mooie projecten die bijdragen aan de ambities van de erfgoedtafels niet tot uitvoering komen. Provinciale Staten besluiten naar verwachting op 8 november 2017 over het subsidieplafond. De projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in het 'Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018'. Zodra dit pakket eind van dit jaar is gepubliceerd in het Provinciaal Blad, kan subsidie worden aangevraagd voor deze projecten.

Volgende generaties

Erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor (lokale) ondernemers. De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed doorgeven aan toekomstige generaties. Bij het bekend, zichtbaar en toegankelijk maken van het erfgoed richt de provincie zich op groepen monumenten die aan een geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of een trekvaart) en een verhaal vertellen. Dit zijn de 7 erfgoedlijnen:

  • Atlantikwall
  • Goeree Overflakkee
  • Landgoederenzone
  • Limes
  • Oude Hollandse Waterlinie
  • Trekvaarten
  • Waterdriehoek

Het realiseren van de erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Met meer dan 250 externe partners werkt de provincie aan het beleefbaar maken van deze erfgoedlijnen via de erfgoedtafels.

Maatregelenpakket erfgoedlijnen

Het is belangrijk dat de erfgoedtafels zo scherp mogelijk formuleren wat hun ambitie is. De erfgoedtafels hebben bepaald wat het streefbeeld is voor hun erfgoedlijn. Voor de realisatie van het gezamenlijke streefbeeld stellen zij jaarlijks een lijst op met geprioriteerde projecten. Deze lijst is als advies aan het provinciebestuur aangeboden. Begin oktober 2017 is besloten voor welke projecten subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland.

Verkorten subsidietermijn

De indieningstermijn voor subsidieaanvragen van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland is ook gewijzigd. De indieningstermijn is verkort van 3 maanden naar 6 weken. Met deze kortere indieningstermijn kunnen subsidieaanvragen eerder worden afgehandeld en kan eerder gestart worden met de uitvoering.


Volg @zuid_holland op Twitter