Aanpak Rhoonse stort van start

Gepubliceerd op 14 februari 2018De provincie start in februari met de sanering en herinrichting van de Rhoonse stort. De bomen op de voormalige stortlocatie blijven vooralsnog staan.

Wethouder Marco Goedknegt is dat onlangs overeengekomen met de provincie. Er is wel een uitzondering: enkele bomen die er het slechtst aan toe zijn worden in verband met de veiligheid al op korte termijn verwijderd door beheerder Staatsbosbeheer.

Wat houdt de aanpak in?

De provincie wil de Rhoonse stort omvormen tot een voor mens en milieu veilige plek, die goed te beheren is. Dit houdt het volgende in:

  • De stortlocatie wordt voorzien van een leeflaag van minimaal een halve meter dik.
  • Aan de polderkant van de dijk wordt een grondbuffer aangelegd van 30 meter breed, met aansluitend een sloot met zuiverende oever.
  • De benodigde grond voor het afdekken van de stortlocatie en de aanleg van de grondbuffer wordt ontgraven in de naastliggende Zegenpolder.

Bomen en herinrichting

Om dit alles mogelijk te maken moeten de bomen die nu op de stortlocatie groeien worden verwijderd. Boscompensatie in de nabije omgeving maakt deel uit van de plannen. Over de benodigde bomenkap zijn verschillende bezwaren ingediend. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Albrandswaard in december 2017 een motie ingediend over de voorgenomen kap van de bomen. In deze unaniem aangenomen motie werd de wethouder gevraagd opnieuw met betrokkenen en de provincie in gesprek te gaan en te zoeken naar mogelijke alternatieven voor de herinrichting.

Over de Rhoonse stort

De Rhoonse stort is een voormalige stortplaats langs de Oude Maas. Van 1960 tot 1968 is hier allerlei afval gestort tegen de rivierdijk; naast huisvuil ook bedrijfsafval en chemisch afval. Uit diverse bodemonderzoeken is gebleken dat de grond hierdoor ernstig vervuild is. Hoewel er momenteel geen risico’s zijn voor de volksgezondheid, is er een onaanvaardbaar ecologisch risico. Om deze reden is het nemen van maatregelen noodzakelijk.


Volg @zuid_holland op Twitter