Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening ter inzage

Gepubliceerd op 22 april 2020Ook al is de invoeringsdatum door de minister uitgesteld, de Omgevingswet komt eraan. De provincie Zuid-Holland werkt daarom ook gewoon hard door om op tijd klaar te zijn. Eerstvolgende stap is dat met ingang van 11 mei tot en met 22 juni 2020 het ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening ter inzage ligt.

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) bevat alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving en vervangt de huidige Omgevingsverordening Zuid-Holland. Gedurende de periode van 11 mei tot en met 22 juni kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De stukken zullen ruim voor deze officiële periode beschikbaar worden gesteld zodat in verband met de situatie rondom het Coronavirus COVID-19 er ruimer de mogelijkheid is kennis te nemen van de stukken en een reactie voor te bereiden.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

Op de website van de provincie is alle informatie te vinden over de inspraakprocedure. Waar u alle documenten kunt inzien, hoe u zienswijzen kunt indienen en de vervolgprocedure.

Gelijkwaardig

Het uitgangspunt voor het ontwerp ZHOV is dat de huidige provinciale regels gelijkwaardig worden overgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Dit is niet altijd mogelijk en wenselijk. Voor een aantal onderwerpen heeft het Rijk in de Omgevingswet zaken veranderd ten opzichte van de huidige kaders. Zo wordt een aantal taken gedecentraliseerd. Gemeenten worden bijvoorbeeld bevoegd gezag voor bodemsaneringen. Ook worden sommige zaken vereenvoudigd of is de systematiek, terminologie of de mogelijke juridische constructie aangepast. Daarnaast zijn er enkele wettelijke verplichtingen waar de provincie voor de omgevingsverordening onder de Omgevingswet aan gebonden is. Voor de provincie is dit een gegeven en de regels zijn hier zo goed mogelijk gelijkwaardig op aangepast. Beleidsrijke inhoudelijke wijzigingen worden afzonderlijk via de Lange Termijn Agenda geprogrammeerd.

Vervolg

Alle indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over de Nota van Beantwoording, waarin de zienswijzen worden voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van (onderdelen van) het ontwerp. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening vast.


Meer informatie

Op de website vindt u meer informatie over de terinzagelegging van het Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.