Zuid-Holland ademt schonere lucht

Gepubliceerd op 28 april 2020De luchtkwaliteit in Zuid-Holland gaat er langzaam maar zeker op vooruit. Metingen uit 2018 laten zien dat de lucht sinds 2008 flink schoner is geworden. Het provinciebestuur wil nog meer gezondheidswinst boeken en gaat voor een verdere verbetering van de luchtkwaliteit, zoals afgesproken in het Schone Lucht Akkoord.

De verbetering van de luchtkwaliteit blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage die op 21 april door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Deze rapportage is gebaseerd op landelijke meetgegevens uit 2018 van het RIVM, provinciale metingen door DCMR Milieudienst Rijnmond en op berekeningen. Uit de metingen blijkt dat de concentratie fijnstof – met name vanuit wegverkeer, industrie en huishoudens – in de periode 2008-2018 met 20% is gedaald. In dezelfde periode daalde de concentratie stikstofdioxide – vooral wegverkeer en industrie – met 21%. Op 2 locaties - beide in Rotterdam - werd de grenswaarde voor stikstofdioxide nog overschreden. De gemeente heeft voor deze knelpunten een aanvullend maatregelenpakket vastgesteld.

Nationaal Samenwerkingsprogramma

De afgelopen jaren heeft de provincie verschillende maatregelen genomen voor een betere luchtkwaliteit. Deze maatregelen maakten deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Voorbeelden van uitgevoerde maatregelen in Zuid-Holland zijn experimenten met nul-emissie bussen, verbeterde fietsverbindingen, een subsidieregeling voor katalysatoren bij binnenvaartschepen en walstroomaansluitingen voor de binnenvaart.

“Het is fijn om te zien dat onze inspanningen voor schonere lucht hun vruchten afwerpen”, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Gezond en veilig). “Maar er is nog steeds werk aan de winkel, want Zuid-Holland is een drukke en bedrijvige provincie. Dat biedt veel kansen en daar zijn we trots op. Tegelijk willen we dat je hier gezond en veilig kunt wonen. De concentraties schadelijke stoffen in onze lucht moeten dus verder omlaag.”

Schone Lucht Akkoord

In januari 2020 ondertekende Bom-Lemstra namens de provincie Zuid-Holland het Schone Lucht Akkoord. Doel van het Schone Lucht Akkoord is om de gezondheidsschade door luchtvervuiling uiterlijk in 2030 te halveren ten opzichte van 2016. Om dat te bereiken worden diverse maatregelen ingezet, bijvoorbeeld de roetfiltertest, die per 2021 deel uitmaakt van de APK voor dieselauto’s. Verder stopt de subsidie op pelletkachels en gaan overheden bij bouwprojecten eisen stellen aan machines die bouwers gebruiken. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen moeten jaarlijks de voortgang laten zien.

Gevolgen bestrijding coronavirus

Op dit moment zijn er in heel Europa minder verkeersbewegingen en is er minder bedrijvigheid vanwege de bestrijding van het coronavirus. Dit is terug te zien in de huidige luchtkwaliteit. Het is goed voorstelbaar dat een lagere uitstoot ook in de rapportage over het jaar 2020 zichtbaar zal zijn. De provincie gaat er vooralsnog vanuit dat we grotendeels terugkeren naar de maatschappelijke situatie van vóór het optreden van het coronavirus, waardoor aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit nodig zullen blijven.