Hoe navigeren we uit de mist? Verder na corona

Gepubliceerd op 20 april 2021


Het rapport ‘Navigeren in de mist. Perspectieven na de coronapandemie’ verkent de korte en middellange termijn gevolgen van corona voor de Zuid-Hollandse samenleving. Daarnaast schetst de studie aan de hand van (langetermijn)scenario’s 4 mogelijke toekomstbeelden.

Gesprek over scenario’s

In een webinar op 15 april spraken CdK Jaap Smit, directeur Melanie Peters van het Rathenau Instituut en hoogleraar Derk Loorbach onder leiding van concerndirecteur Jan van Ginkel over die scenario’s.

  • Corona vergroot sociale verschillen. Melanie Peters vroeg specifiek aandacht voor kwetsbaren in de samenleving, zoals leerlingen van een praktijkschool die nu in hun eentje achter de pc heel weinig stof oppakken, omdat leren vooral ook een sociaal proces is. We kunnen denken dat het eigenlijk best goed gaat, maar voor de meest kwetsbaren geldt dat helemaal niet. Hoe kunnen we hen helpen en blijven betrekken bij de samenleving?
  • Corona zorgt voor veel onzekerheid. Derk Loorbach riep op de scenario’s vooral te gebruiken om te bepalen waar we willen uitkomen: bij een meer regionaal, circulair, duurzaam en inclusief gerichte samenleving. Juist in deze tijd van onzekerheid is er veel ruimte om te veranderen en daarbij is het ook goed om te kijken naar wat we juist niet meer willen.
  • Corona jaagt duurzaamheid aan. Jaap Smit riep op om niet als vanzelf terug te vallen in wat we voor corona deden. Hij pleitte voor duurzaamheid als businessmodel voor de economie. Bij het herstel moet nadrukkelijk oog zijn voor sociale vraagstukken en lokaal maatwerk. Het kloppend hart van de samenleving is lokaal, laten we ons daar ook op richten.

Hoe verder met het rapport

De provincie Zuid-Holland wil samen met partners bouwen aan een duurzaam herstel na de pandemie. De studie ‘Navigeren in de mist’ biedt daar inzichten en aanbevelingen voor. Enkele acties:

  • Volgens Gedeputeerde Staten vraagt deze tijd om een actiegerichte provincie, met aandacht voor inclusieve investeringen en (versnelde) uitvoering van projecten. Deze lijn wordt uitgewerkt in de (financiële) koers van de provincie, via de voorjaarsnota en de kadernota.
  • Daarnaast gebruikt de provincie de conclusies als bouwstenen voor de groeiagenda Zuid-Holland. Zo werkt er, in lijn met de aanbeveling van het rapport, een provinciebrede werkgroep aan de identificatie en selectie van passende, duurzame projecten voor de groeiagenda.
  • ‘Navigeren in de mist’ levert veel nieuwe onderzoeksvragen op. Deze krijgen een plek in de ToekomstAgenda, de strategische onderzoeksagenda van het programma Kennis Zuid-Holland.

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is gestart met Atelier C, een ontwerpend onderzoek naar de blijvende ruimtelijke effecten van de pandemie. Daarnaast vindt, op verzoek van Provinciale Staten, een onderzoek plaats naar groeiende armoede in Zuid-Holland door corona.

De provincie gaat graag in gesprek over het rapport, de aanbevelingen en de doorwerking in de praktijk. Stuur een mail naar  als u met ons in contact wilt komen of een terugkijklink naar het webinar wilt ontvangen.