Zuid-Holland supporter van Deltaplan biodiversiteitsherstel

Gepubliceerd op 20 december 2018Een brede groep maatschappelijke partijen wil met het ‘Deltaplan biodiversiteitsherstel’ de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland tegengaan. Initiatiefnemers zijn onder meer boeren, supermarkten, kennisinstellingen, natuurbeschermers en de Rabobank. De provincies zijn (nog) geen ondertekenaar van het Deltaplan, maar Zuid-Holland steunt de beschreven maatregelen van harte.

Doel van het Deltaplan biodiversiteitsherstel is om op een positieve manier en aan de hand van concrete projecten de teruggang van biodiversiteit tegen te gaan. Dat is belangrijk, want een levende en gevarieerde bodem en voldoende bestuivende insecten vormen de basis voor een gezonde leefomgeving en een toekomstbestendige voedselproductie. Belangrijke bouwstenen van het Deltaplan zijn een gebiedsgerichte aanpak en het introduceren van nieuwe verdienmodellen en stimulerende wet- en regelgeving voor het behoud van groen- en natuurgebieden.

Gedeputeerde Han Weber: “Het is goed om te zien dat deze partijen elkaar gevonden hebben om de biodiversiteit in ons land te versterken. Veel maatregelen die beschreven staan in het uitvoeringsprogramma bij onze provinciale visie ‘Rijke groenblauwe leefomgeving’ dragen ook bij aan het behoud van biodiversiteit zoals in het Deltaplan voorzien is. Denk aan het stimuleren van natuurinclusieve landbouw, het versterken van het natuurnetwerk en het realiseren van groen in en om de stad.”

Zuid-Hollandse visie

Een van de aanjagers van het ‘Deltaplan biodiversiteitsherstel’ is wetenschappelijk directeur Koos Biesmeijer van Naturalis. Hij adviseert ook bij de uitvoering van de Zuid-Hollandse visie ‘Rijke groenblauwe leefomgeving’ en is betrokken bij het eerste Bijenlandschap in Zuid-Holland. Daarmee is een sterke verbinding gelegd tussen de landelijke inspanningen voor meer biodiversiteit en die in Zuid-Holland.

Bijenlandschap

In 2015 ging Groene Cirkels Bijenlandschap in de regio rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn van start. Het doel: de achteruitgang van de wilde bij stoppen. 80% van onze gewassen en wilde planten is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel en de groene leefomgeving. Een recente telling laat een spectaculaire trendbreuk zien. Waar overal in Nederland een drastische achteruitgang van wilde bijen is te zien, is in het Groene Cirkel Bijenlandschap een toename van het aantal soorten bijen met 34% gemeten. Ook zijn enkele zeldzame bijensoorten die leven in bloemrijk weidelandschap teruggekeerd. Het Bijenlandschap zwermt in 2019 verder uit over Zuid-Holland. Voor het komende jaar staan verschillende concrete projecten gepland om nog meer ruimte te bieden aan bijen en andere insecten.


Volg @zuid_holland op Twitter