Rekenen aan Zuid-Hollandse woningbouwopgave

Gepubliceerd op 13 februari 202070 vergunningverleners en experts van gemeenten en omgevingsdiensten kwamen woensdag 12 februari bijeen in Den Haag om zich te buigen over mogelijkheden om de Zuid-Hollandse woningbouwopgave vlot te trekken. Vanwege de stikstofproblematiek hebben verschillende projecten vertraging opgelopen. Toch bleek dat er, soms met kleine aanpassingen, nog veel mogelijk is.

“De woningbouwopgave in Zuid-Holland is urgent en omvangrijk”, stelde gedeputeerde Anne Koning (Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport) bij de start van de bijeenkomst. “Tussen nu en 2025 moeten alleen al in onze provincie 85.000 woningen gebouwd worden. Op dit moment zorgen de meeste bouwprojecten nog voor extra uitstoot van stikstof, waardoor we niet zonder meer de vergunning kunnen verlenen. Omdat de door het Rijk genomen bronmaatregelen zoals het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen in Zuid-Holland weinig effect hebben, moeten we op zoek naar andere oplossingen. Daar willen we samen met gemeenten, bouwbedrijven en investeerders aan werken.”

Elektrisch materieel

Voorbeelden van maatregelen die bouwbedrijven en ontwikkelaars kunnen nemen, zijn het werken met schonere voertuigen en milieuvriendelijke bouwtechnieken zoals houtbouw en het versneld investeren in duurzame energie in de nieuwe woningen. Zo neemt de uitstoot van zowel broeikasgassen als stikstofverbindingen tijdens de bouwfase en ook daarna af en komt het project sneller in aanmerking voor een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet. Het project heeft dan namelijk aantoonbaar geen of heel weinig negatieve invloed op de natuur in de omgeving. Een andere mogelijkheid waarvan onder voorwaarden gebruik kan worden gemaakt is het ‘wegstrepen’ van de negatieve effecten van een project tegen de ‘winst’ die elders wordt geboekt, bijvoorbeeld door de stikstofuitstoot van een bedrijf in de omgeving terug te dringen.

Berekeningen

Advies- en ingenieursbureau Sweco heeft in opdracht van de provincie berekend wat de exacte stikstofdepositie (‘neerslag’ van stikstofverbindingen) is bij verschillende typen en situaties in de woningbouw. Hierdoor kunnen we beter inschatten welke projecten op welke plekken in aanmerking komen voor een vergunning. Dit is waardevolle informatie, vooral wanneer we ook vaker gebruik gaan maken van innovatieve technieken die de uitstoot van stikstofverbindingen beperken. De verwachting is dat hierdoor veel woningbouwprojecten – met name de wat kleinschaliger locaties – gewoon doorgang kunnen vinden.

Vervolg

De bijeenkomst op 12 februari was de eerste in een serie van 3. In april en juni komen de deelnemers weer bijeen. Dan gaan ze dieper op de materie in en zullen zij gaan rekenen aan concrete projecten – ook de grotere – om te bezien onder welke voorwaarden die gerealiseerd kunnen worden.

Zuid-Hollandse oplossingen stikstof

Parallel aan de inspanningen op het gebied van woningbouw, werkt de provincie met partners verder aan een bredere en structurele oplossing voor de stikstofproblematiek. Dat doen we met een combinatie van gebiedsgericht werken en samenwerking met de belangrijkste economische sectoren. Het gebiedsgericht werken richt zich op concrete maatregelen om de stikstofbelasting in de 12 stikstofgevoelige Natura-2000-gebieden (in Europees verband beschermde natuurgebieden) in Zuid-Holland te verlagen en de natuur in deze gebieden te herstellen. Voor de sector-benadering bespreken we met vertegenwoordigers vanuit woningbouw, landbouw, verkeer & vervoer, industrie, energie en natuur wat we in algemene zin kunnen doen om de stikstofuitstoot terug te dringen.