RijnlandRoute: Besluit Gedeputeerde Staten locatie tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg

Gepubliceerd op 21 februari 2020Gedeputeerde Staten hebben een besluit genomen over de locatie van de tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg. Gedeputeerde Staten hebben op basis van het onderzoeksrapport ‘Onderzoek zuidelijke varianten tijdelijke verlegging N206 ten behoeve van de realisatie van de N206 ir. G. Tjalmaweg (RijnlandRoute )’ geconcludeerd dat zij, binnen de kaders zoals die door Provinciale Staten eerder zijn vastgesteld, geen ruimte zien om anders te besluiten dan met een tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 door te gaan.

Vervolgstappen

Indien Provinciale Staten besluiten om - alles overziend – de kaders te wijzigen en te kiezen voor een zuidvariant en hiervoor de extra benodigde financiële middelen beschikbaar stellen, zal Gedeputeerde Staten aannemer Boskalis een zuidvariant opdragen. Naar verwachting behandelen Provinciale Staten het onderzoek naar zuidelijke varianten van de tijdelijke verleggingen N206 in maart 2020.

Onderzoeksrapport onderzoek varianten tijdelijke verlegging N206 gereed

De provincie Zuid-Holland is half november 2019 een onderzoek gestart naar mogelijke zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206. Dit naar aanleiding van de onrust die is ontstaan op de oplossing van Boskalis voor een tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg aan de noordzijde. In de gemeenteraad van Katwijk werd een motie aangenomen om bij de provincie Zuid-Holland aan te sturen op een gedegen onderzoek. Het onderzoeksrapport is 31 januari afgerond en aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. In het rapport zijn de resultaten van alle onderzochte aspecten, van de vergelijkingstabel en van de verschillende varianten voor een tijdelijke verlegging van de N206 (drie aan de zuidzijde en één aan de noordzijde) zoveel als mogelijk feitelijk en kwantitatief weergegeven.

Voorbereidende werkzaamheden Boskalis

Boskalis is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze hebben vooral betrekking op de definitieve situatie van de N206 ir. G. Tjalmaweg en maken een zuidelijke variant niet onmogelijk.

Meer informatie

Alle informatie over het onderzoek, de voortgang en contactmomenten met de omgeving is te vinden op www.rijnlandroute.nl. U kunt zich hier abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. U kunt het project ook volgen op Facebook, Twitter en Instagram.

Boskalis verzorgt de bouwcommunicatie. Informatie over de belangrijkste werkzaamheden, ook indien zij mogelijk hinder kunnen veroorzaken, worden ook vermeld op www.rijnlandroute.nl.