Verouderd glastuinbouwgebied maakt ruimte voor natuur, recreatie en water in Nieuwkoop

Gepubliceerd op 13 februari 2020Na jarenlange voorbereiding hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de plannen van de gemeente Nieuwkoop en de belangenvereniging Paradijsweg Natte Kant voor het saneren van 19 hectare glastuinbouwgebied.

Met deze sanering komt er meer ruimte voor natuur, recreatie en water. Om het plan te financieren komen er circa 40 woonkavels beschikbaar.

Gedeputeerde Anne Koning is blij met het bereikte resultaat: “De inzet van de provincie voor de toekomst van de Langeraarse Plassen is al die tijd gericht geweest op de integraliteit en de samenhang, de ruimtelijke kwaliteit en de toegankelijkheid en beleefbaarheid van de plassen. Dat doel hebben we nu bereikt en misschien nog wel belangrijker, met een plan waar alle betrokken partijen vierkant achter staan.”

Wethouder Guus Elkhuizen van de gemeente Nieuwkoop benadrukt dat, na jaren hard werken met de inwoners van het gebied en de provincie, er een grote transitie van glas naar natuur, recreatie en wonen tot stand gaat komen. Elkhuizen: “Het resultaat is een voorbeeld van een professionele transitie, die een belangrijke bijdrage levert aan de thema’s energiebesparing, klimaatadaptatie, ecologie, bodemdaling en stikstofdepositievermindering. Dit, in combinatie met de implementatie van ca 380 hectare nieuwe natuur (NNN) op percelen in de gemeente Nieuwkoop, is het topvoorbeeld hoe partijen moeten samenwerken om op belangrijke thema’s tot maatschappelijke transitie te komen.

Aandacht voor waterkant en recreatieve voorziening

De gemeente bekijkt op verzoek van de provincie nog of op een drietal plekken de ruimte aan de waterkant kan worden vergroot en of de recreatieve voorzieningen in de inrichtingsplannen kunnen worden opgenomen. De provincie heeft in maart 2013 een projectsubsidie aan de gemeente Nieuwkoop verleend voor dit project. Het doel van het project was het verouderde glas te saneren, de waterkwaliteit en kwantiteit te verbeteren, de natuurwaarden te versterken en de waterkant beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Met het plan dat er nu ligt worden die doelstellingen bereikt. De Langeraarse Plassen worden beter toegankelijk en beleefbaar.

Langdurig proces

De gesprekken tussen de grondeigenaren, tuinders en de gemeente over de glassanering hebben een aantal jaar geduurd. In die periode zijn door grondeigenaren en tuinders ingrijpende beslissingen genomen. Stoppen, doorgaan of verhuizen met je bedrijf? Ook moest een gemeenschappelijk plan worden gemaakt met de andere grondeigenaren/tuinders in het gebied en waren er gemeentelijke en provinciale wensen.