Omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld

Gepubliceerd op 24 januari 2019Gedeputeerde Staten hebben het Omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld dat bestaat uit de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Programma ruimte.

Het Omgevingsbeleid vervangt alle huidige beleidsplannen en verordeningen voor de fysieke leefomgeving. Tevens hebben Gedeputeerde Staten de Nota van Beantwoording op de ingediende zienswijzen vastgesteld.

Het Omgevingsbeleid heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in totaal door 93 partijen zienswijzen ingediend. Omdat het Omgevingsbeleid nu enkel een beleidsneutrale omzetting van bestaand beleid betreft, leiden de ingediende zienswijzen nu niet tot inhoudelijke beleidswijzigingen. Wel zijn enkele technische aanpassingen en actualisaties verwerkt. Ook stellen Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de zienswijzen voor een aantal beleidsverkenningen te agenderen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid van Provinciale Staten. Naar aanleiding van de Leefomgevingstoets (planMER) en het advies van de Commissie m.e.r. hierover, is een beschrijving toegevoegd over de beleidscyclus, monitoring en evaluatie van de omgevingskwaliteit.

Inhoudelijke aanpassingen

Tegelijkertijd met het Omgevingsbeleid zijn de beleidsrijke modules Rijke Groenblauwe Leefomgeving en Kantoren, Wonen & Verstedelijking ter inzage gelegd. De zienswijzen hierop hebben tot enkele inhoudelijke aanpassingen geleid.

Drie Nota’s van Beantwoording

De beantwoording van de zienswijzen is opgedeeld in 3 Nota’s van Beantwoording:

Behandeling Provinciale Staten

Provinciale Staten houden op 1 februari een hoorzitting over het Omgevingsbeleid en de 2 beleidsrijke modules. Op 6 februari volgt een inhoudelijke behandeling in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving, gevolgd door een behandeling in de Algemene Statencommissie en de commissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari. Tenslotte nemen Provinciale Staten op 20 februari een besluit over het Omgevingsbeleid en de beleidsrijke modules.


Volg @zuid_holland op Twitter