Miljoen subsidie voor uw Zuid-Hollands museum?

Gepubliceerd op 15 januari 2020Musea in Zuid-Holland maken kans op een jaarlijkse rijksbijdrage van €250.000 gedurende 4 jaar. Het geld is voor het uitvoeren van publieksactiviteiten die te maken hebben met de gemeentelijke of provinciale collectie van nationaal of internationaal belang. Elke provincie kan hiervoor één museum voordragen. De provincie nodigt daarom musea uit om hun interesse te laten blijken.

Zuid-Holland heeft veel mooie musea die het publiek in aanraking brengen met uiteenlopende thema’s zoals kunst, geschiedenis en techniek. Dit betekent dat meerdere musea in aanmerking kunnen komen. Op basis van de plannen die ingediend worden, draagt de provincie één museum voor bij het rijk.

Selectieprocedure

Tot uiterlijk 28 januari 2020 12.00 uur kunnen Zuid-Hollandse musea hun interesse laten blijken door het invullen van het bijgevoegde formulier (pdf, 141 kB). Op basis hiervan maakt een werkgroep met Statenleden en enkele experts uit het Zuid-Hollandse cultuurveld een inhoudelijke selectie. Met de geselecteerde musea gaat de werkgroep op 4 februari in gesprek. De werkgroep adviseert vervolgens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de voordracht.

Nadat Gedeputeerde Staten in de loop van februari een besluit hebben genomen, ontvangen alle musea bericht over de uitkomst. Het geselecteerde museum wordt verzocht het plan verder uit te werken tot een subsidie-aanvraag. Deze kan het museum tot uiterlijk 28 februari 2020 voor 17.00 uur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indienen. De provincie draagt dit museum gelijktijdig bij het ministerie voor.

Criteria

Aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden die het Ministerie van OCW stelt in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021 – 2024. Een noodzakelijke voorwaarde voor iedere aanvrager is een verklaring dat de aanvrager de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur onderschrijft.

Musea worden verzocht in de beschrijving van hun plan in ieder geval aandacht te schenken aan de volgende aspecten:

  • Collectie van belang; licht toe waarom uw collectie van nationaal en/of internationaal belang is.
  • Vernieuwing; gaat het om een vernieuwende aanpak om collectie en publiek bij elkaar te brengen ten opzichte van uw huidige activiteiten op dit gebied? Oftewel wat is de toegevoegde waarde?
  • Staat van dienst en artistieke kwaliteit; heeft u onlangs publieksactiviteiten ontwikkeld met een hoge inhoudelijke kwaliteit? Heeft u hier erkenning voor gekregen? Wat was het bereik van deze activiteiten?
  • Robuustheid; heeft uw museum voldoende slagkracht, professionaliteit en massa om uitvoering te geven aan publieksactiviteiten van een dergelijke omvang?
  • Borging; is het een investering die bijdraagt aan de ontwikkeling van het publieksbereik van uw museum op de lange termijn?
  • Kennisdeling en samenwerking; binnen haar beleid stimuleert de provincie dat culturele instellingen kennis delen en samenwerken. Op welke wijze wordt in het kader van de impuls van het Rijk samenwerking gezocht en/of kennis gedeeld met andere musea of andere culturele instellingen in Zuid-Holland.

Meer informatie

Voor informatie over de procedure en overige vragen kunt u contact opnemen met: Diana Vermeulen (, 0655449073) of Alrik Kalsbeek (, 0628277456). Ook kunt u uw aanmelding en plannen per mail bij hen indienen.