Terinzagelegging ontwerpprojectplan Waterwet ‘Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8’ - Reacties

Gepubliceerd op 3 januari 2020Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ontwerpprojectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8 op 10 december 2019 vastgesteld. De provincie Zuid-Holland nodigt u van harte uit uw zienswijze te geven op het ontwerpprojectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8. Deze ligt van 3 januari 2020 tot en met 14 februari 2020 ter inzage.

Projectbeschrijving

De westelijke oeverconstructies van de Gouwe zijn voor groot onderhoud ingepland in 2018 en 2019. Hiertoe is in 2015 de Trajectstudie Gouwe 2018/2019 opgesteld. ln de trajectstudie is geconstateerd dat de westelijke oeverconstructies worden overbelast. De stabiliteit van deze oeverconstructies kan niet meer worden gegarandeerd. In dit project wordt in totaal 4323 meter oeverconstructie vervangen, verspreid over 5 locaties aan de westzijde van de Gouwe.

Ter inzage

Het ontwerpprojectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8, inclusief MER-beoordeling, kunt u hier inzien:
1. Ter inzage digitaal
2. Of tijdens kantooruren bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.