Stikstof: Beleidsregels intern en extern salderen verruimd

Gepubliceerd op 22 januari 2021


Met ingang van deze week zijn de beleidsregels rondom salderen gewijzigd. De mogelijkheden voor intern en extern salderen zijn verruimd doordat nu ook extern gesaldeerd kan worden met bedrijven met dier- en fosfaatrechten. Tevens is verleasen mogelijk gemaakt.

Bevordering vergunningverlening

Er zijn veel activiteiten en projecten die niet blijvend een stikstofdepositie hebben, maar een tijdelijke. Daarom is de mogelijkheid geïntroduceerd om stikstofruimte te verleasen voor 2 jaar of de duur van een project. Het doel hiervan is om de vergunningverlening te bevorderen voor projecten die maar kortdurend stikstofdepositie veroorzaken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een windmolenpark, de reconstructie van een weg of het bouwrijp maken van een bedrijventerrein.

Uitzondering: Nieuwkoopse pilot

In verband met de verkenning van de mogelijkheden van een Nieuwkoopse pilot worden bovenstaande wijzigingen nog niet van toepassing voor initiatiefnemers in- en rondom het Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen & de Haeck. Gedeputeerde Jeannette Baljeu (Stikstof): “Voor de Nieuwkoopse boeren komt een specifiek traject. Voor dit pilotgebied komt de provincie met aparte regels voor deze boeren, die door middel van innovatie de stikstofemissie willen verminderen en deze vervolgens willen verleasen ten behoeve van activiteiten van andere initiatiefnemers.”