Vervolgmaatregelen brandveiligheid provinciehuis

Gepubliceerd op 23 juli 2020



Tijdens werkzaamheden in het najaar van 2019 is vastgesteld dat delen van het provinciehuis en de parkeergarage destijds niet voldeden aan de (huidige) brandveiligheidseisen. Na consultatie van brandweer en het opstellen van een bouwtechnisch rapport zijn toen onmiddellijk een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Na de eerste noodzakelijke werkzaamheden is de brandveiligheid van de gebouwen in basis op orde en zijn de meest urgente aanpassingen aan de parkeergarage doorgevoerd. Vervolgwerkzaamheden vinden zo spoedig mogelijk plaats.

In nauw overleg met de Veiligheidsregio Haaglanden worden stappen gezet om de vervolgwerkzaamheden voor de brandveiligheidsmaatregelen te voltooien. De uitvoering van deze werkzaamheden vraagt om nadere opdrachtverlening(en).

Provinciegebouwen

De eerste maatregelen en alle vervolgmaatregelen zijn erop gericht de veiligheid van onze medewerkers en de gebruikers en huurders van onze gebouwen te waarborgen en de voortgang van hun werkzaamheden zo min mogelijk te hinderen. Alle verbouwingsactiviteiten en maatregelen voor gebruik van de gebouwen worden uitgevoerd met inachtneming van de corona-richtlijnen. Volledigheidshalve zijn alle gebouwen in beheer van de provincie gecontroleerd en veilig bevonden op brandveiligheidseisen.

Parkeergarage

Op basis van het eerste plan van aanpak, zijn in het voorjaar van 2020 de eerste en meest urgente aanpassingen aan de parkeergarage uitgevoerd. De urgente aanpassingen betreffen werkzaamheden aan het plafond, aan de doorvoeringen van de parkeergarage naar andere bouwdelen en aan de toe -en doorgangen van de parkeergarage naar de bouwdelen A en B, D en E. Op korte termijn worden aanduidingen van de looproutes (corona-conform) aangepast. Het resultaat van deze aanpassingen is dat de Veiligheidsregio Haaglanden akkoord is met het niet langer 24/7 laten observeren van de parkeergarage door een brandwacht.

Vervolgacties zijn nog: het installeren van een sprinklerinstallatie in de parkeergarage, welke wordt gekoppeld aan het installeren van een sprinklerinstallatie van het hoofdgebouw (gebouw C), in het eerste kwartaal van 2022. Verder verwachten wij eind 2020, begin 2021 een landelijk advies van de Veiligheidsregio’s over brandveiligheid en elektrische auto’s in garages. De effecten van dit advies voor de gebouwen in het bezit van de provincie worden dan in beeld gebracht.

Verbeterpunten

Parallel aan de brandveiligheidsmaatregelen is door de Eenheid Audit en Advies (EAA) van de provincie een onafhankelijk onderzoek gedaan. Op basis van hun constateringen is o.a. het toezicht op werkzaamheden verbeterd, om daarmee tot een versterkte archivering en documentatie van bouw, onderhouds- en brandveiligheidseisen, vereisten zoals vergunningen, bouwtekeningen, bestekken en contracten, te komen. Zodat deze adequaat en consequent worden bijgehouden en beschikbaar en toegankelijk zijn.