Herstel van 6 rijksmonumenten met subsidie van de provincie

Gepubliceerd op 6 juli 2021


3 molens, een orgel, een boerderij en een industrieel complex: alle eigenaren van deze monumenten kunnen mede dankzij een subsidiebijdrage van de provincie Zuid-Holland werken aan (verder) herstel van hun rijksmonument. De provincie verstrekt in totaal vanuit de 'Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013' een bedrag van €1,3 miljoen aan de eigenaren van deze 6 monumenten.

Toegekende subsidies voor restauratie van rijksmonumenten 2021:

Geertruidehoeve, Nieuwerkerk a/d IJssel: Volledige restauratie van deze in zeer slechte staat verkerende boerderij, inclusief funderingsherstel.

€477.251

Molen no. 2 (middenmolen), Aarlanderveen: Door de restauratie kan de molen zijn bemalingstaak blijven uitoefenen voor de droogmakerij, samen met de andere molens van de viergang.

€194.164

Mitterreitherorgel in de Dorpskerk, Woubrugge: Algehele revisie van het orgel, waardoor het weer goed bespeelbaar wordt. Daarnaast herstel van de monumentale ombouw.

€207.734

Haastrechtse Molen, Gouda: Vervanging wiekenkruis, herstel van het metselwerk en het gaande werk. Door restauratie kan de molen zijn bemalingstaak voor de polder weer uitoefenen.

€152.326

Hofwegense Molen, Bleskensgraaf: Herstel van de hoofdconstructie van de ondertoren, de koker, het bovenhuis en het wiekenkruis. Vervanging van het rietdek op de ondertoren.

€191.078

Industrieel pand Vlaardingen Fishery Ventures, Vlaardingen: Volledig cascoherstel van dit industriële pand, waarbij het metselwerk, de kozijnen en de deuren worden aangepakt.

€127.447

Beoordelingscriteria

De provincie ontving dit jaar 27 aanvragen voor een financiële bijdrage ten behoeve van de restauratie van een rijksmonument. Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen gelden specifieke criteria. Zo is onder andere gekeken naar de bouwkundige staat van het rijksmonument, de cofinanciering, de publieke toegankelijkheid van het rijksmonument en de inzet van leerling-werkplaatsen via Restauratie Opleidingsprojecten (ROP). De 6 bovengenoemde aanvragers krijgen een restauratiebeschikking.

Wegens het bereiken van het subsidieplafond heeft de provincie 16 aanvragen moeten afwijzen. De resterende 5 aanvragen zijn op andere gronden geweigerd. De provincie betreurt het dat ze veel aanvragen niet kan honoreren.

Wegwerken restauratieachterstand

Namens de provincies heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) een rapport uitgebracht over het dreigende grote tekort aan budget voor restauratie van rijksmonumenten in Nederland. Eind 2020 is de landelijke restauratieopgave begroot op ruim €850 miljoen. Voor Zuid-Hollandse rijksmonumenten betreft het een onderhouds- en restauratieopgave van ruim €225 miljoen. Met onze jaarlijkse subsidies voor restauratie en herbestemming dragen we bij aan deze opgave.

Subsidie restauratie rijksmonumenten

De provincie verstrekt elk jaar subsidie volgens de 'Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland'. Van 1 december 2021 tot 1 maart 2022 is het mogelijk opnieuw een subsidieaanvraag voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in te dienen. Van 1 mei tot 1 juli 2022 kunnen dan ook weer subsidieaanvragen worden ingediend voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van een rijksmonument.

Behoud rijksmonumenten

De provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, waaronder de molens, binnenstedelijke rijksmonumenten, industriële en agrarische objecten en de in toenemende mate vrijkomende kerken. Leegstand leidt vaak tot verval. Met de 'Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland' investeert de provincie daarom blijvend en zorgt ze daarmee voor het behoud van rijksmonumenten. Tegelijkertijd investeren we in werkgelegenheid en het behoud van vakmanschap, door het scheppen van leerlingwerkplaatsen in de restauratiebranche. Naast restauratie wil de provincie ook herbestemming en een betere toegankelijkheid en duurzaamheid van rijksmonumenten bevorderen. Zo maken wij Zuid-Holland #elkedagbeter.