Stikstofbank biedt ruimte voor ontwikkeling

Gepubliceerd op 9 juli 2021


Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven lastig om een vergunning te krijgen. Als één van de oplossingen heeft Zuid-Holland samen met de andere provincies een stikstofbank ontwikkeld.

Deze stikstofbank bestaat uit een landelijke microdepositiebank en provinciale doelenbanken. De provincie Zuid-Holland heeft een doelenbank ingesteld voor het Havenindustrieel Complex.

De stikstofruimte uit de depositiebank maakt het makkelijker om natuurvergunningen te kunnen verlenen. Het gaat hierbij voor de microdepositiebank om bijvoorbeeld vergunningen voor kleinschalige woningbouwprojecten, bedrijfsterreinontwikkeling en de aanleg van wegen met een microdepositie van ten hoogste 0,05 mol stikstof per hectare per jaar. Zo kunnen projecten die voorheen niet konden worden vergund vanwege deze geringe overschrijding toch doorgang vinden. De Depositiebank Haven Industrieel Complex dient om natuurvergunningen te kunnen verlenen aan nieuwe activiteiten in het Rotterdams havengebied met behulp van de in die bank opgenomen depositieruimte.

Samenwerking nodig

Voor beide banken geldt dat daarvan alleen gebruik kan worden gemaakt als de daarin opgenomen depositieruimte toereikend is. Het is daarom belangrijk dat het Rijk, provincies en andere partijen zorgen voor reductie van stikstofemissies en -deposities ten behoeve van natuurherstel en ter vulling van de stikstofbank. De stikstofbank wordt gevuld met vrijgemaakte en vrijgevallen ruimte.

Vrijgemaakte ruimte is afkomstig uit bronmaatregelen die de uitstoot van stikstof beperken. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van walstroom. Een andere mogelijkheid is actieve bedrijfsbeëindiging. Vrijgevallen ruimte is de ruimte die ‘vrijvalt’ tijdens extern salderen. Bij extern salderen kan het saldo dat overblijft na de extern saldeertransactie worden toegevoegd aan de bank. Bij zowel extern salderen als bij vrijgemaakte ruimte geldt 30% afroming ten behoeve van natuur.

Wat levert de Stikstofbank op?

De Stikstofbank is een mogelijkheid om ruimte beschikbaar te maken voor ontwikkeling. Het biedt daarmee een extra mogelijkheid voor vergunningaanvragen. De Stikstofbank is géén specifieke maatregel voor de natuur. Daarvoor zetten Rijk en provincies andere maatregelen in.