Zuid-Holland investeert 1,1 miljoen in boerenlandvogels

Gepubliceerd op 5 juli 2021


Boeren en natuurbeschermers gaan ook dit jaar aan de slag om de leefgebieden van boerenlandvogels zoals de grutto, tureluur, veldleeuwerik en patrijs te verbeteren. Hiervoor hebben boeren en natuurorganisaties dit voorjaar 23 voorstellen ingediend, waarvan 17 nu uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor is in totaal €1,1 miljoen beschikbaar gesteld door de provincie Zuid-Holland vanuit het Actieplan boerenlandvogels.

Pompen en rasters

Met het geld kunnen agrarische collectieven en natuurorganisaties op verschillende plekken in Zuid-Holland verbeteringen voor boerenlandvogels doorvoeren. Denk aan het plaatsen van pompen op zonne-energie om weilanden in het voorjaar natter te maken zodat de vogels er naar voedsel kunnen zoeken. Of aan de aanleg van stroken met kruidenrijk grasland waar jonge vogels voedsel, zoals insecten, kunnen vinden. Ook worden maatregelen genomen om eieren en kuikens te beschermen tegen roofdieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van rasters zodat vossen niet bij de nesten kunnen komen en door het terugsnoeien van bosschages langs de open weidegebieden die een uitkijkplek vormen voor roofvogels.

5000 broedparen in Zuid-Holland

Natuur gedeputeerde Berend Potjer stelt dat Zuid-Holland van groot belang is voor het behoud van boerenlandvogels: “Van alle grutto’s in Nederland is 15% hier te vinden. Dat zijn ruim 5.000 broedparen. Helaas dalen de aantallen broedparen ook bij ons al enkele jaren op rij. Daarom hebben wij in 2019 samen met partners het Actieplan boerenlandvogels gepresenteerd. We hebben al de nodige maatregelen kunnen uitvoeren en willen ook de komende jaren doorgaan. Want onze inzet voor boerenlandvogels blijft hard nodig.”

Actieplan boerenlandvogels

Het Actieplan boerenlandvogels bevat concrete maatregelen die in de periode 2019 tot en met 2027 kunnen worden uitgevoerd om meer geschikte leefgebieden te creëren, bestaande leefgebieden in kwaliteit te verbeteren en daarmee het aantal weidevogels weer te laten groeien. Deze maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met de partners: de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties, de agrarische collectieven verenigd in BoerenNatuur en de weidevogelvrijwilligers. Naast weidevogels profiteren ook andere soorten planten en dieren van de maatregelen uit het plan, bijvoorbeeld akkervogels zoals de veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de patrijs.

Extra inspanningen

Na 2 jaar is de negatieve trend in de aantallen weidevogels nog niet omgebogen, dus de inspanningen blijven er op gericht om de teruggang te stoppen en bij voorkeur het aantal weidevogels weer te laten stijgen. De provincie wil onder meer extra middelen vrijmaken zodat op nog meer plekken in het beheer rekening kan worden gehouden met weidevogels. Door aansluiting te zoeken bij andere ontwikkelingen en investeringen kan de effectiviteit van het Actieplan nog verder verhoogd worden. Denk aan het landelijke Aanvalsplan grutto, de investeringen van het Rijk en de provincies binnen het Programma Natuur en het tegengaan van bodemdaling.


Foto: Mariëlle Oudenes / agragrisch collectief Krimpenerwaard