Provinciale Staten stellen Jaarrekening 2019 vast

Gepubliceerd op 3 juni 2020De Provinciale Staten van Zuid-Holland stelden vandaag de Jaarrekening 2019 vast. Gedeputeerde Jeannette Baljeu (Financiën) is hierover verheugd.

De realisatiekracht van de provincie Zuid-Holland is in 2019 toegenomen, zo blijkt uit de gepresenteerde Jaarstukken 2019. Ook het voorspellend (prognosticerend) vermogen is verbeterd. De Jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag, de Jaarrekening en het Accountantsrapport, met de reactie van Gedeputeerde Staten daarop. Daar de stukken terugzien op het afgelopen jaar, zijn hierin geen passages over corona opgenomen. Het is natuurlijk wel zo dat er financiële risico’s aankomen als gevolg van deze crisis.

Realisatiekracht

Een tevreden Gedeputeerde Jeannette Baljeu (Financiën) licht de gestegen realisatiekracht toe: “Daar ben ik zeer content over. Een toegenomen realisatiekracht wil namelijk zeggen dat we dus meer doen en dat we minder kansen laten liggen. Daarom hebben we hier de afgelopen jaren als provincie hard op ingezet.”

Wat het jaar 2019 betreft is te zien dat er ten opzichte van 2018 zowel in de exploitatie als in de investeringen meer is uitgegeven. Ook op totaalniveau is zichtbaar dat alle inspanningen om de realisatiekracht te verbeteren hun vruchten hebben afgeworpen.

Voorspellend vermogen

Het voorspellend vermogen is in 2019 nogmaals verbeterd en op 97% uitgekomen, boven de eigen doelstelling van minimaal 95%. Er is al enkele jaren extra aandacht voor het voorspellend vermogen. Dit om te voorkomen dat pas achteraf blijkt dat er geld over is, terwijl deze ruimte tijdens het jaar mogelijk elders op de begroting ingezet had kunnen worden.

Baljeu: “Het verbeteren van het voorspellend vermogen, in combinatie met het kunnen versnellen en/of meer kunnen doen, zorgt ervoor dat we steeds beter presteren binnen onze beschikbare middelen.”

Rekeningresultaat en beklemmingen

Het rekeningresultaat over 2019 bedraagt €21,1 mln positief. Dit is het resultaat na verrekening met bestemmingsreserves. Let wel: hiervan is maar €4,1 mln vrij voor integrale afweging omdat het rekeningresultaat voor €17 mln als beklemd moet worden beschouwd. Met andere woorden: een groot deel van deze extra inkomsten kan niet vrijelijk worden uitgegeven, omdat ze al een doel hebben dat juridisch of bestuurlijk bepaald is. In financiële taal heet het dat deze middelen ‘beklemd zijn’. Het gaat in dit geval om decentralisatie-uitkeringen en gesloten systemen voor Groen en Mobiliteit.

Het rekeningresultaat is sinds 2016 overigens sterk gedaald. Dit is het gevolg van de inspanningen die zijn verricht op het beter plannen en voorspellen en het tijdig bijsturen bij Voor- en Najaarsnota. In 2019 is het ten opzichte van 2018 echter weer gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere baten uit September- en Decembercirculaire die niet waren voorzien en de lagere onttrekkingen uit reserves. De genoemde extra baten komen uit het Provinciefonds en opcenten.

Bekijk de infographic en de jaarstukken op Begroting Zuid-Holland.

Grote opgaven

Het is mooi dat in 2019 het klimaatakkoord is gesloten. Dit sluit aan bij de ambities van dit college. Om dit te realiseren zal nog de nodige inzet gepleegd moeten worden. Zo is er ook in 2019 de stikstofcrisis gekomen die ook extra maatregelen zal gaan vragen. En de huidige coronacrisis zal een nog grotere impact hebben.

Deze grote uitdagingen waar we voor staan treden wij met vertrouwen tegemoet.