Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023

Datum besluit: 2 februari 2021


Het College van Gedeputeerde Staten heeft de Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023 vastgesteld en aan Provinciale Staten aangeboden. Het klimaat verandert in hoog tempo: het wordt warmer, natter (hoosbuien) en droger. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. In de Uitvoeringsagenda geeft het College aan hoe alle provinciale inzet op verschillen terreinen bijdraagt aan het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Zuid-Holland. Dit is één van de afspraken die de gezamenlijke overheden hebben gemaakt in het nationale Deltaprogramma.

Type besluit: GS-vergadering