Provincie pleit voor investeringen in woningbouw, openbaar vervoer en de Rotterdamse haven

Gepubliceerd op 1 juni 2021


Tijdens de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving met het Rijk heeft de provincie Zuid-Holland samen met andere provincies, het Havenbedrijf Rotterdam en de regiopartners naast diverse onderwerpen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de beperkte ontwikkelruimte voor woningbouw, infrastructuur en industrie.

Huidige geluidsnormen, externe veiligheid en regels rondom stikstof zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om woningbouw te realiseren in de buurt van wegen, spoorwegen en industrie. De stikstofproblematiek manifesteert zich daarnaast ook steeds nadrukkelijker bij de aanleg van wegen. Het uitstel van het Tracébesluit door het Rijk van het proces voor de A4 Haaglanden N14 maakt dit duidelijk. De regio maakt zich daar ernstige zorgen over, ook omdat zicht op mogelijke oplossingsrichtingen nog ontbreekt.

Ook bij het Havengebied Rotterdam (NOVI-gebied) is dringend behoefte aan ontwikkelruimte. Hiervoor helpt het wanneer een systematiek wordt ingericht waarmee vrijgevallen stikstofruimte kan worden benut voor ontwikkelingen in het havengebied, de stikstofbank.

Gezamenlijke aanpak is noodzakelijk. Dit wordt ook vanuit het Rijk onderschreven. Afgesproken is dat de aankomende bestuurlijke gesprekken over haven, stikstof en geluid daarvoor goed moeten worden benut, om zo gezamenlijk snel meters te kunnen maken.

Verstedelijkingsstrategie

Met het Rijk is besproken dat de Verstedelijkingsstrategie voor Zuid-Holland dit jaar verder wordt uitgewerkt. Het betreft een integrale verstedelijkingsstrategie in samenhang met de thema’s bereikbaarheid, duurzame energie, landschap, klimaatadaptatie en leefomgevingskwaliteit.

Het Rijk en de regio hebben opnieuw uitgesproken dat de Verstedelijkingsstrategie van Zuid-Holland inzet op zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen en nabij bestaand hoogwaardig openbaar vervoer. In november 2020 is bestuurlijk afgesproken dat wordt uitgegaan van het realiseren van 200.000-230.000 woningen in Zuid-Holland tot 2030 met een aanzienlijk deel betaalbare woningbouw. Om dit aantal te halen wordt uitgegaan van een plancapaciteit van 130% (minimaal 260.000 woningen). Gedeputeerde Anne Koning: “Met de Verstedelijkingsalliantie is afgesproken minimaal 2/3 van de totale opgave van Zuid-Holland langs de Oude Lijn te realiseren. Er zijn voldoende plannen om conform afspraak 200.000-230.000 woningen te realiseren in Zuid-Holland voor 2030. We moeten de energie nu vooral steken in de uitvoering hiervan en niet in het maken van extra plannen.”

Investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer cruciaal

Voor het realiseren van bovengenoemde strategie zijn investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer cruciaal. Gedeputeerde Floor Vermeulen: “We willen investeren in hoogwaardig openbaar vervoer, in bestaande en nieuwe stations en in meer bussen, treinen en een lightrail. Het programma MoVe geeft hier mede invulling aan met onder andere nieuwe oeververbindingen bij Rotterdam en naar de Binckhorst in Den Haag. Zonder OV geen woningbouw, dus die investeringen zijn echt nodig.”

Daarnaast zijn er nog meerdere andere randvoorwaarden voor realisatie: extra financiële middelen voor de versnelling van de woningbouw, een oplossing voor de stikstofproblematiek, een oplossing voor het knelpunt geluid, een vergroting van de investeringscapaciteit van corporaties en een vergroting van de (ambtelijke) capaciteit. Alleen een integrale aanpak realiseert een leefomgeving waarin inwoners fijn kunnen wonen, werken en recreëren.