Staten Zuid-Holland stemmen in met voorstel Warmteleiding (WarmtelinQ+)

Gepubliceerd op 17 juni 2021


Een meerderheid in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ingestemd met het reserveren van middelen ten behoeve van de realisatie van de Warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+). De WLQ+ vormt samen met de WarmtelinQ (WLQ) de ‘backbone’ van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland en het levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in onze provincie.

Verduurzamen

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Dit is een stap van formaat om de warmtevoorziening te verduurzamen en de restwarmte uit de havenindustrie te gebruiken voor de warmtelevering aan huishoudens en bedrijven. Ook kunnen we zo op termijn de uitstoot van CO2 en stikstof in Zuid-Holland verminderen. De aansluiting op een warmtenet is een kostenefficiënte manier om ‘van het gas los’ te gaan. Het sluit aan bij de provinciale ambities en beleidsdoelstellingen, zoals we die eerder formuleerden. Wij realiseren ons dat dit voorstel een fors beslag legt op de provinciale middelen, maar we vinden dit een passende en verantwoorde actie die nodig is voor de energietransitie.”

Open systeem

Het wordt een open systeem, waarop in de toekomst ook andere bronnen, zoals geothermie, kunnen worden aangesloten. De provincie Zuid-Holland draagt maximaal €81 miljoen bij aan de WLQ+, middels een subsidie. Daarnaast is er een provinciale garantie van maximaal €22,5 miljoen ten behoeve van het gehele systeem (WLQ/WLQ+) beschikbaar als subsidie in de vorm van een lening.

Voorwaarden

De ontwikkeling en realisatie van WLQ+ is in handen van Gasunie. De provinciale bijdrage is 1 van de voorwaarden die Gasunie in staat stelt begin oktober 2021 een voorwaardelijk investeringsbesluit over de WLQ en WLQ+ te nemen. In oktober moet ook duidelijkheid zijn ten aanzien van nog enkele andere voorwaarden. De gedeputeerde heeft beloofd de Staten hier dan over te informeren.