Zuidplas, Grondbank en provincie ondertekenen bestuurlijke overeenkomst

Gepubliceerd op 2 juli 2021


De gemeente Zuidplas, Grondbank RZG Zuidplas en de provincie Zuid-Holland hebben op 1 juli 2021 samen hun handtekening gezet onder een bestuurlijke overeenkomst over de integrale ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder.

Naast de bestuurlijke overeenkomst tekenden Zuidplas, de Grondbank en de provincie ook 2 koopovereenkomsten. Met deze overeenkomsten neemt Zuidplas naar verwachting in 2023 circa 342 hectare aan gronden over van de Grondbank (circa 300 ha) en de provincie (circa 42 ha). De aanschaf van de gronden is nodig voor de ontwikkeling van het middengebied onder de regie van de gemeente. In de bestuurlijke overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitgangspunten vóór en voorwaarden waarónder Zuidplas deze gronden aankoopt. Voor beide koopovereenkomsten geldt bovendien de voorwaarde dat de gemeenteraad van Zuidplas 1 (of meer) omgevingsplan(nen) voor de woningbouw en bedrijventerreinen vaststelt, vóórdat de koopsom wordt overgemaakt en de gronden worden overgenomen.

Bestuurlijk akkoord

Op 19 mei gaf de gemeenteraad van Zuidplas goedkeuring voor het masterplan (met bijbehorend financieel kader) voor de ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder. Een belangrijk uitgangspunt daarin is dat 30% sociale huur wordt gerealiseerd in het totale woningbouwprogramma van het Vijfde Dorp. In lijn met deze wens van de gemeenteraad en de bestuurlijke partners is de bestuurlijke overeenkomst aangepast voor dit uitgangspunt. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gingen op 8 juni akkoord met de gewijzigde bestuurlijke overeenkomst. Het college van Zuidplas stemde op 22 juni in, het dagelijks bestuur van de Grondbank heeft dat besluit genomen voorafgaand aan het tekenmoment.

Voorbereidingen omgevingsplan

Inmiddels is Zuidplas bezig met de voorbereidingen voor een omgevingsplan dat wordt opgesteld voor de ontwikkeling. Een nieuwe projectorganisatie werkt toe naar een vastgesteld omgevingsplan uiterlijk in 2023, waarna Zuidplas de gronden daadwerkelijk kan aankopen en de realisatie van het Vijfde Dorp start. Voorafgaand aan het opstellen van het definitieve omgevingsplan, wordt eerst een voorontwerp-omgevingsplan (verwacht: tweede helft 2022) en daarna een ontwerp-omgevingsplan (verwacht: najaar 2022) opgesteld. Ter voorbereiding op het voorontwerp-omgevingsplan organiseert de gemeente diverse contactmomenten waarin het college van Zuidplas input ophaalt voor de uitwerking van de ambities van het masterplan.

Deelovereenkomsten

Na het tekenen van de bestuurs- en koopovereenkomsten op 1 juli gaan Zuidplas, de provincie, de Grondbank en haar deelnemers aan de slag met de uitwerking van de deelovereenkomsten uit de bestuursovereenkomst op het gebied van regionale mobiliteit en de ecologische verbindingszone. De ruimtelijke uitgangspunten van de afspraken die hierover worden gemaakt, krijgen ook een vertaling in het omgevingsplan. Zodra de gemeente Zuidplas de gronden van de Grondbank heeft overgenomen, wordt de Grondbank opgeheven. Het beoogde opheffingsmoment is voorzien op 31 december 2024. De feitelijke bouw van het Vijfde Dorp start niet eerder dan medio 2024.