Autonoom varen weer een stapje dichterbij

Gepubliceerd op 20 maart 2019Het Researchlab Autonomous Shipping (RAS) op The Green Village bij de TU Delft, biedt een natuurlijke buitenruimte voor experimenten met autonoom varen en is een ontmoetingsplek voor alle partijen die erbij betrokken zijn. Met de opening van het RAS komt autonoom varen weer een stapje dichterbij.

Autonoom varen

Autonoom varen in de binnenvaart houdt in op afstand gemonitord vervoer in beperkt vaarwater zoals kanalen. De kapitein hoeft dan niet meer aan het roer te staan. Vaartuigen leggen zelf contact met hun gezagvoerder aan wal. Indien nodig neemt de kapitein de controle weer over. Daardoor is het mogelijk om meerdere schepen tegelijk te besturen.

Opening RAS

Rik Janssen, gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland verrichtte op 18 maart 2019 de openingshandeling - het luiden van de scheepsbel - samen met wethouder Martina Huijsmans van de gemeente Delft en Tim van der Hagen, Rector Magnificus en tevens voorzitter TU Delft.

“43% van al het goederenvervoer gaat over water; Zuid-Holland is koploper daarin. Iedere ontwikkeling die kan leiden tot efficiëntere doorstroming en een grotere veiligheid op onze vaarwegen juichen wij alleen maar toe. De provincie ondersteunt het onderzoek naar autonoom varen door middel van subsidie, het verlenen van ontheffing om in het echt te experimenteren op de provinciale vaarwegen en te zorgen voor passende wet- en regelgeving. Nu zijn er bijvoorbeeld nog strikte eisen voor het aantal bemanningsleden per type schip en veiligheidssystemen. Ons doel is om de infrastructuur technisch en juridisch geschikt te maken voor de toekomst,” aldus Rik Janssen.

Smart Shipping en autonoom varen

Smart Shipping stimuleert het slimmer, veiliger en efficiënter varen. Autonoom varen kan bijdragen aan een effectiever gebruik van de infrastructuur, een hogere veiligheid, een vermindering van brandstofverbruik en emissies en een grotere inzetbaarheid van schepen en verlaging van kosten.

In het verlengde daarvan zal het RAS aan de slag gaan met concrete thema’s zoals het autonoom passeren van bruggen en sluizen, autonoom aanleggen en wegvaren, en met meerdere (autonoom en niet-autonome) schepen varen, en de invloed op CO2-reductie.

Minder files door efficiënter gebruikmaken van het water

Rudy Negenborn, professor in Multi-Machine Operations & Logistics, TU Delft: "Op het water is nog aardig wat ruimte, zeker in vergelijking met de weg. Wereldwijd neemt de transportbehoefte almaar toe. De Rotterdamse haven kan de grootste containerschepen ter wereld aan, maar het verwerken van de duizenden containers die zo’n schip vervoert, veroorzaakt files op water, weg en spoor. We kunnen een deel van het probleem oplossen door efficiënter gebruik te maken van het water door in te zetten op de ontwikkeling van autonome vaartuigen. Ook van de verdergaande autonomie van grotere schepen zijn de verwachtingen hoog. Efficiëntere vaarprofielen bijvoorbeeld moeten transport over water duurzamer maken, maar ook een dreigend tekort aan bemanning kan verholpen worden."

Over het Researchlab Autonomous Shipping (RAS)

Om tot een versnelling te komen van de toepassingen van Smart Shipping in Nederland moet de gehele keten goed georganiseerd zijn, van wetenschap tot aan de markt. Een belangrijke focus zal de komende jaren dan ook liggen op het formuleren van een gezamenlijke onderzoeksagenda door overheid, wetenschap en bedrijfsleven teneinde nieuwe technologieën snel tot de markt te laten doordringen. Zo kunnen de hieraan verbonden maatschappelijke kansen – duurzaam en efficiënt vervoer over water, veiligheid, digitalisering, economische groei, bereikbaarheid en werkgelegenheid – worden benut

Initiatiefnemers van het RAS zijn naast de Provincie Zuid-Holland, de TUDelft, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Delft. Het RAS wordt gecombineerd met het reeds bestaande Researchlab Automated Driving Delft (RADD), zodat autonoom rijden en varen actief worden verbonden.

Innovatie op de TU Delft Campus

Met het RAS opent opnieuw een fieldlab zijn deuren op de TU Delft Campus. Het past in de trend waarbij kennisinstellingen, overheden en bedrijven veel nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen: met elkaar, op 1 plek. De provincie Zuid-Holland en TU Delft stimuleren deze nieuwe manier van innoveren door ruimte te geven aan verschillende fieldlabs en start-ups.


Volg @zuid_holland op Twitter