Begroting 2020 herzien, vernieuwd en vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Gepubliceerd op 23 maart 2020Het college van Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) van Zuid-Holland heeft de herziene begroting voor 2020 vastgesteld. De herziening was al een ingezet proces. Hierin zijn mogelijke veranderingen als gevolg van de coronacrisis niet opgenomen. Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de begroting om deze meer in lijn te brengen met de 7 ambities uit het coalitieakkoord.

Ambities

Deze herziene begroting wordt ingediend een jaar na de verkiezingen. Dit omdat de vorige begroting al was opgesteld vóór de coalitie was geformeerd en dit dus de eerste begroting is van de nieuwe coalitie. Gedeputeerde Staten heeft in deze begroting concreet vormgegeven aan de ambities die het college met elkaar heeft uitgesproken. Samen met anderen. Want als provincie staan we midden in de samenleving. En werken we met diezelfde samenleving aan de maatschappelijke uitdagingen waar we samen voor staan.

Input

Deze ambities zijn: 1. Samen werken aan Zuid-Holland, 2. Bereikbaar Zuid-Holland, 3. Schone Energie voor iedereen, 4. Concurrerend Zuid-Holland, 5. Versterken natuur in Zuid-Holland, 6. Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland, 7. Gezond en veilig Zuid-Holland. Er zijn eerder ideeën en suggesties op deze ambities opgehaald bij inwoners, ondernemers en medeoverheden. Eind 2019 heeft het college input gekregen van Provinciale Staten.

Energietransitie

Jeannette Baljeu, Gedeputeerde van Financiën: “Geld kun je maar één keer uitgeven, dat vraagt om scherpe keuzes. Het college zoekt dan ook continu naar de meest efficiënte inzet van onze middelen en mensen om onze ambities te realiseren. Er zijn meerdere rode draden te ontdekken die aan alle hoofdstukken raken. Zo heeft de energietransitie invloed op meerdere maatschappelijke opgaven, evenals thema’s als circulair en digitalisering.”

Coronavirus

Het college van Gedeputeerde Staten is zich er terdege van bewust dat de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus effect gaan hebben op de begroting. Jeannette Baljeu: “Waar nodig wordt bij de voorjaarsnota 2020 en de kadernota 2021 dan wel tussentijds een aanpassing gedaan op basis van dan bestaande inzichten. Uiteraard zal dit vanwege het budgetrecht via Provinciale Staten verlopen.”