Provincie gaat door met ondersteuning Veenweiden Innovatiecentrum

Gepubliceerd op 16 maart 2020Zuid-Holland gaat ook de komende jaren bijdragen aan het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld. Het VIC stimuleert innovaties in de landbouw in de westelijke veenweiden. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige landbouw.

Zuid-Holland ondersteunt het VIC vanaf de oprichting in 2012. Het VIC stimuleert en organiseert een scala aan experimenten en innovaties, zoals boeren bij hoog water, verwaarden van biomassa of het aanbrengen van klei in veengrond. Daarnaast stimuleren ze de ontwikkeling van natte teelten en systeeminnovatie in het waterbeheer. Verder gaan ze de bodemdaling tegen. Deze activiteiten bevorderen de duurzame landbouw, de waterkwaliteit en de leefomgevingskwaliteit.

Het VIC kan rekenen op een breed draagvlak bij provincies, waterschappen, agrarisch bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. De provincie werkt samen met het VIC op basis van een meerjarig innovatieprogramma.