Actielijst woningbouw voor de formateurs: bouw mee!

Gepubliceerd op 24 maart 2021


Om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, heeft de provincie een actielijst gemaakt voor de formateurs. Er moeten in Nederland 1.000.000 betaalbare woningen worden gebouwd, vóór 2030. Maar liefst ruim één vijfde van die opgave ligt hier, in onze provincie Zuid-Holland. Geen eenvoudige opgave die met één wondermiddel is op te lossen.

Decentrale overheden hebben grote ambities en ruim voldoende plannen om de benodigde woningbouw een plek te geven. Het Rijk heeft een belangrijke rol om vertragende barrières te slechten. Er is steeds vaker een roep om ‘meer regie van het Rijk’. Als provincie zijn we daarom blij dat het Rijk zich weer meer verantwoordelijk voelt voor de woningbouw en ruimtelijke ordening. Een minister van Wonen en Ruimte is zeer welkom, voor langere termijn, met daadwerkelijke instrumenten en een eigen begroting. Om de formatie een handje te helpen, staan onder andere de volgende acties voor het aanpakken van de woningbouwopgave op ons lijstje:

  • Investeer structureel in wonen, zodat een bouwklimaat ontstaat waarin financiële continuïteit is gegarandeerd.
  • Plaats corporaties in hun kracht, want juist zij kunnen in grote volumes bouwen.
  • Laat stikstofregels ademen, zorg voor goede afspraken en maatwerk.
  • Zet de geluidsnormen op 1, pak geluid bij de bron aan.
  • Kleur het bouwbesluit groen, door het te actualiseren met duurzaamheidsaspecten als circulaire bouw, klimaatadaptief bouwen en energietransitie.

Meer slagkracht voor provincie en gemeenten

Het is belangrijk dat met name provincie en gemeenten meer slagkracht krijgen. Op veel ontwikkellocaties heeft de provincie nu niet de juiste of voldoende middelen om de ontstane impasse te doorbreken. Als bovenstaande actielijst wordt gerealiseerd én de provincie beschikt over de benodigde extra juridische instrumenten zoals bijvoorbeeld regionale prestatieafspraken, kunnen we met elkaar zorgen voor genoeg betaalbare woningen. Vandaag, morgen en overmorgen. Huizen die ons thuis worden. Waar mensen zich prettig voelen, in hun straat, in hun wijk, in hun stad. Een opgave die in ‘beweging’ blijft.

Voldoende plannen om te bouwen

Op dit moment wordt er al volop gebouwd in Zuid-Holland: zo’n 17.000 woningen per jaar. Maar er is meer nodig om aan de grote woningbouwbehoefte te voldoen. Tot 2030 zijn er voldoende plannen en locaties om 260.000 nieuwe woningen te bouwen, zowel binnenstedelijk als daarbuiten. Als bij de formatie wordt doorgepakt, kunnen we samen met gemeenten en het Rijk aan de slag gaan om deze woningbouwproductie op peil te houden en waar mogelijk te versnellen.