Bevers in Zuid-Holland: alleen ingrijpen als dat strikt noodzakelijk is voor waterveiligheid

Gepubliceerd op 10 maart 2021


Na jaren van afwezigheid is de bever weer enige tijd terug in Zuid-Holland. De bever is niet alleen terug, hij doet het heel goed. De provincie geeft de bever alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te verspreiden binnen Zuid-Holland. Wel kan het voor de veiligheid nodig zijn de bever op sommige plekken te verjagen of te verwijderen, bijvoorbeeld bij dijken of andere waterkeringen. Daarvoor heeft de provincie nu toestemming verleend aan de waterschappen. Zij moeten daarbij werken volgens het beverprotocol dat is afgestemd met de Zoogdierenvereniging.

De bever is een van de icoonsoorten van Zuid-Holland. Daar zijn we trots en zuinig op, we geven de bever daarom alle ruimte zich op een natuurlijke manier te verspreiden. Niet alle gebieden in Zuid-Holland zijn echter geschikt voor de bever. Sommige plekken zijn zelfs ongeschikt of gevaarlijk. Bevers maken namelijk de grootste en diepste gangenstelsels van alle gravende dieren in Nederland. Doen ze dat in een dijk, dan kan deze verzwakken. Dat kan zorgen voor overstromingen, onveilige situaties voor omwonenden, voor de huizen en wegen direct achter de dijk.

De provincie heeft daarom ontheffing verleend aan waterschappen om in deze situaties in te grijpen. Het gaat dan meestal om een enkele bever. De eerste stap is dat zij de bever verjagen, de burcht verwijderen en de schade herstellen. Ook kunnen ze de gang van de burcht zodanig afsluiten dat de bever er nog wel uit kan, maar niet meer erin. In het uiterste geval mogen ze de bever doden. Uiteraard mag dit alleen als dat noodzakelijk is en op een zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in het met de Zoogdierenvereniging afgestemde beverprotocol. De ontheffing ligt nu ter inzage bij de Omgevingsdienst Haaglanden.