Provincie geeft vervolg aan interbestuurlijke programma Vitaal Platteland

Gepubliceerd op 16 maart 2021


In de Zuid-Westelijke Delta en de Hollands-Utrechtse veenweiden wordt de komende jaren werk gemaakt van de toekomstbestendigheid van het gebied. De provincie heeft hiervoor een overeenkomst getekend met het Rijk, gemeenten en waterschappen. In de Zuid-Westelijke Delta staat het verbeteren van de bodemkwaliteit centraal, in de Hollands-Utrechtse veenweiden duurzaam gebruik van de slappe bodem. In totaal komt hiervoor circa 7 miljoen euro beschikbaar.

De afspraken zijn onderdeel van het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP). Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn dit in 2018 gestart omdat grote opgaven als voedselproductie, klimaat, waterveiligheid en biodiversiteit alleen samen kunnen worden uitgevoerd. Binnen dit programma zijn landelijk 15 gebieden geselecteerd, waarvan 2 in Zuid-Holland. Het Rijk heeft in totaal voor de IBP-VP gebieden €50 miljoen beschikbaar gesteld en is ook partner in de uitvoering van dit programma. De provinciale deelname aan het IBP is opgenomen in de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw.

De 2 Zuid-Hollandse gebieden hebben nu op basis van een gebiedsplan Rijksfinanciering ontvangen. Het gaat om:

  1. Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta (ZWD), gehonoreerd met een bijdrage vanuit het Rijk van €4.590.000 met een provinciale cofinanciering van €300.000
  2. Naar een duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden (HUV), gehonoreerd met een bijdrage vanuit het Rijk van €2.430.000 met een provinciale cofinanciering van €600.000

Broedplaatsen en pilots

De komende 3 jaar gaan de partners in de gebieden samen aan de slag, waarbij de provincie het voortouw neemt. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Landbouw): “Ontzettend mooi dat we nu stappen kunnen gaan zetten in deze gebieden. Het gaat hier om vraagstukken die je alleen samen kunt aanpakken. Dat gaan we dus ook doen, met de agrarische sector, overheden en middenveldpartijen. Daarvoor zullen we zogeheten broedplaatsen en pilots inrichten. Zo maken we werk van een vitale landbouwsector, betere bodemkwaliteit én duurzaamheid.”

Het IBP hanteert een programmatische aanpak en is zodoende verbonden met andere trajecten en programma’s, zoals de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart, de Veenweidestrategie in het kader van het Klimaatakkoord, Groen Cirkel Kaas en Bodemdaling, de regiodeal Zuid-Hollandse Delta, de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, Groene Cirkels in de delta, Nationaal Park NLDelta en andere trajecten in het Zuidwestelijke Deltagebied.