Beheerplan Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ter inzage

Gepubliceerd op 11 mei 2020Het definitieve Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ligt ter inzage van 11 mei 2020 tot en met 22 juni 2020.

Het Natura 2000-natuurgebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ligt direct ten oosten van de Reeuwijkse Plassen. Dit unieke natuurgebied bestaat uit open water met beschutte oevers en graslanden op veengronden. Het is belangrijk als rust- en foerageerplaats voor de overwinterende vogels als kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend.

Beheerplan

Om deze bijzondere natuur te beschermen heeft de provincie Zuid-Holland een beheerplan opgesteld, samen met diverse overheden en maatschappelijke partijen. In het beheerplan staat onder andere welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Alle bestaand gebruik kan worden voortgezet, in enkele gevallen wel met aanvullende voorwaarden.

Het nieuwe beheerplan geldt voor de periode 2020 - 2025. Voor Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein is dit het tweede beheerplan.

Beheerplan inzien

Het definitieve beheerplan voor Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein is van 11 mei 2020 tot en met 22 juni 2020 te raadplegen op www.zuid-holland.nl/terinzage.

Een gedrukt exemplaar van het Beheerplan is ook in te zien via de provincie Zuid-Holland en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus zijn Provinciehuis en gemeentehuis gesloten. Het beheerplan is daarom alleen fysiek in te zien na afspraak met deze instanties.

Beroep aantekenen

Gedurende de inspraakperiode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht. Voor het in behandeling nemen van het beroep is een griffierecht verschuldigd.