Delft niet meer onder preventief toezicht

Gepubliceerd op 19 mei 2021


De gemeente Delft kan weer zelf financiële keuzes maken. De provincie heeft het herstelplan 'Delft in balans' van de gemeente goedgekeurd. In het plan heeft Delft scherpere keuzes gemaakt over waar de stad de komende tijd haar geld aan uitgeeft. De provincie houdt toezicht op de financiën van gemeenten in Zuid-Holland. Na het doorrekenen van de begroting inclusief het herstelplan van Delft, is voor de provincie aannemelijk geworden dat deze vanaf 2024 weer structureel in evenwicht is.

In het herstelplan zijn tekorten in de oorspronkelijke begroting opgelost, maar ook nieuwe. Vooral door jeugdzorg en huishoudelijke hulp (WMO) heeft Delft te maken met extra kosten. De gemeente heeft oplossingen gevonden door onder meer met minder ambtenaren te werken, te besparen op organisaties waar ze een belang in heeft, te snijden in subsidies en minder plannen te maken voor de toekomst.

Volgens de provincie bestaat het herstelplan van Delft uit genoeg concrete en haalbare maatregelen. Delft is gevraagd om in de nog op te stellen begroting 2022 de laatst bekende verwachtingen over de kosten voor de jeugdzorg en WMO op te nemen. Ook is Delft gevraagd om de besparingen die de gemeente doet bij de organisaties waarin ze een belang heeft, in de gaten te blijven houden. De gemeente Delft stelt de kaders voor de begroting 2022 op in de kadernota 2021, hierin zal ook worden gekeken hoe alle ambities passen binnen een structureel sluitende begroting.

Opheffen preventief toezicht

Het preventief toezicht vanuit de provincie wordt na het goedkeuren van de begroting ook opgeheven. Dat betekent dat de begrotingswijzigingen de rest van het jaar niet meer ter goedkeuring aan de provincie hoeven te worden voorgelegd. Gemeente en provincie blijven verder kijken naar de financiële positie en mogelijke ontwikkelingen daarin. De provincie voert hiervoor bijvoorbeeld een begrotingsscan uit om mogelijk nieuwe inzichten te krijgen.


Afbeelding-bij-bericht-Delft-niet-meer-onder-preventief-toezicht