Ontwerpwijzigingsverordening inzake meldingsplicht infrastructuur ter inzage

Gepubliceerd op 28 november 2018De Ontwerpwijzigingsverordening meldingsplicht infrastructuur ligt met ingang van 3 december 2018 tot en met 14 januari 2019 ter inzage.

Met deze wijzigingsverordening wordt voorgesteld om de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 aan te vullen met de bevoegdheid voor Gedeputeerde Staten waarmee voor sommige (veelvoorkomende) activiteiten op provinciale infrastructuur kan worden volstaan met algemene regels in combinatie met een meldingsplicht.

Ter inzage

De Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 meldingsplicht voor infrastructuur kunt u hier inzien:

  • Via de website: https://www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage/
  • Tijdens kantooruren bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA  Den Haag.

Procedure

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur op 30 oktober 2018 vastgesteld. Deze wijzigingsverordening zal onderdeel worden van het Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland. Hierin is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in een digitale omgeving. Het Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland is momenteel ook in ontwerp en ligt ter inzage tot 17 december 2018. Het provinciale Omgevingsbeleid is toegankelijk via de raadpleegomgeving, te bereiken via www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid.

Indienen zienswijze

Van 3 december 2018 tot en met 14 januari 2019 kunnen inwoners van Zuid-Holland en overige belanghebbenden met een zienswijze reageren op de Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur. Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres omgevingsbeleid@pzh. (Provincie Zuid-Holland)nl. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: Provincie Zuid-Holland, team Omgevingsbeleid, t.a.v. mevrouw R.S. Lameijer, Postbus 90602 2509 LP Den Haag. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw R.S. Lameijer, 0704416512.