Ontwerp-Omgevingsbeleid vrijgegeven voor inspraak

Gepubliceerd op 5 november 2018De provincie Zuid Holland heeft al het bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in het Ontwerp-Omgevingsbeleid en nodigt u van harte uit uw zienswijze hierop te geven. Het Ontwerp-Omgevingsbeleid betreft een redactionele omzetting van bestaande provinciale beleidsdocumenten, zonder inhoudelijke verandering van beleid of regels. Het Ontwerp-Omgevingsbeleid bestaat uit de Ontwerp-Omgevingsvisie, Ontwerp-Omgevingsverordening en het Ontwerp-Programma Ruimte. Het Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland ligt, samen met de Leefomgevingstoets (planMER), van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 ter inzage.

Gelijktijdig met de inspraakprocedure voor het Ontwerp-Omgevingsbeleid worden de ontwerp visie rijke groenblauwe leefomgeving en de ontwerp wijziging onderdelen omgevingsbeleid voor kantoren en verstedelijking & wonen ter inzage gelegd. Deze afzonderlijke procedures betreffen inhoudelijke beleidsaanpassingen, die na separate vaststelling in het Omgevingsbeleid worden ingevoegd. Inhoudelijke reacties die deze beleidsonderdelen betreffen zullen we opvatten en behandelen als zienswijzen ingediend in de betreffende inspraakprocedure.

Informatie over het Omgevingsbeleid

Alles over de ter inzagelegging, het raadplegen van de ter inzage gelegde documenten en het indienen van zienswijzen vindt u op de pagina Omgevingsbeleid van de website https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/.

Informatiebijeenkomst

Op 22 november tussen 10.30 en 12.00 uur staat het team Omgevingsbeleid in het Provinciehuis klaar om uw (technische) vragen met betrekking tot de inspraakprocedure te beantwoorden. Wij vragen u zich vooraf hiervoor aan te melden via . Uw vragen over de inspraakprocedure kunt u ook stellen via bovengenoemd mailadres.


Volg @zuid_holland op Twitter