Strategische agenda Krimpenerwaard aangeboden aan bestuurders - Reacties

Gepubliceerd op 29 november 2018Het boek ‘Panorama Krimpenerwaard – Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan’ is op 28 november verschenen. Dit boek bevat onder meer 29 strategische agendapunten over ruimtelijke thema’s zoals economie, natuur, wonen, energie, mobiliteit, landbouw en cultuur. 
Het is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen groepen uit de Krimpenerwaard en bestuurders, onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker. Te midden van 120 betrokkenen, raadsleden en ambtenaren heeft zij in Amicitia in Lekkerkerk het boek aangeboden aan de bestuurders van de twee gemeenten, provincie en waterschap.

Lokale voorstellen en oplossingen

Het afgelopen jaar hebben groepen bewoners, jongeren, ondernemers, agrariërs, agrarische natuurbeheerders, natuurorganisaties en bestuurders samengewerkt aan een strategische agenda voor de Krimpenerwaard. Sybilla Dekker, die was aangesteld als Verkenner om dit te leiden, riep een Tafel van Verkenning in het leven waaraan deze groepen en bestuurders hebben deelgenomen: “Een boeiend proces, met zeer betrokken en bevlogen mensen die verder wilden met de strategische visie van Riek Bakker. We hebben veel gesprekken gevoerd en bezoeken afgelegd. En het is gelukt om abstracte thema’s zoals biodiversiteit, energie, klimaat en landbouw met elkaar te vertalen naar lokale voorstellen en oplossingen voor de Krimpenerwaard,” aldus Sybilla Dekker.

Van anticipeerregio naar groeigebied

De Tafel van Verkenning ziet veel kansen voor de Krimpenerwaard. Een van de aanbevelingen van het boek is dan ook om het ministerie van BZK ervan te overtuigen om de status van ‘anticipeerregio’ te vervangen door ‘groeiregio’. Agendapunten om die groei te kunnen bereiken zijn onder andere gericht op mobiliteit. Men wil o.a. inzetten op een tweede oeververbinding en een multifunctionele snelfietsroute. Een ander agendapunt is het remmen van bodemdaling door onderwaterdrainage in te voeren in een deel van de Krimpenerwaard. Maar ook woningbouw is een belangrijk thema.  En men wil komen tot een duurzame energiemix.

Energie vasthouden

Tijdens de boekpresentatie gaven de leden van de Tafel van Verkenning aan graag verder te willen als de ‘Waardtafel ‘. De bestuurders willen ook de energie die dit traject heeft losgemaakt vasthouden en de politiek stimuleren om de vaart erin te houden.

“De volgende stap is om de strategische agenda met de gemeenteraden en Provinciale Staten te bespreken. De samenwerking met de participanten in de Krimpenerwaard houden we hoog en zetten we via de waardtafel voort”, aldus gedeputeerde Baljeu.

Website Panorama Krimpenerwaard

Naast het boek heeft de Tafel van Verkenning ook een website gelanceerd: www.panoramakrimpenerwaard.nl. Hierop staan alle agendapunten en is het boek te downloaden. Ook is de voortgang van de uitvoering van de agendapunten op deze site te volgen.


Boekpresentatie Panorama Krimpenerwaard

De Tafel van Verkenning - ondernemers, agrariërs, bewoners, natuurorganisaties, jongeren  en bestuurders – is blij met het boek Panorama Krimpenerwaard waaraan zij samen hebben gewerkt.

Volg @zuid_holland op Twitter