Panorama Zuid-Holland laat ruimtelijke kansen zien

Gepubliceerd op 10 november 2020


Dat nieuwe ontwikkelingen niet zozeer bedreigingen maar kansen met zich meebrengen, is zichtbaar in het Panorama Zuid-Holland. Aan dit panorama is gewerkt in de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit. Het panorama kan het beste worden omschreven als een ‘praatplaat’, een middel om het gesprek over de ambities ten aanzien van de grote transities te kunnen voeren. In relatie tot elkaar, maar ook in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland.

Gedeputeerde Anne Koning heeft tijdens de afsluitende online bijeenkomst het panorama in ontvangst genomen en is blij met het resultaat: ”Met het Panorama Zuid-Holland zijn ontwikkelingen niet in beton gegoten, maar wordt richting gegeven voor mogelijke oplossingsrichtingen. Daarmee is het panorama een goed hulpmiddel bij het realiseren van onze opgaven.” Een goed voorbeeld is de toename van het aantal distributiecentra, mede als gevolg van het online koopgedrag. Deze ontwikkeling wordt ook wel verdozing van het landschap genoemd. Met het panorama worden mogelijkheden geschetst hoe distributie en ruimtelijke kwaliteit beter kunnen samengaan. Dit is bijvoorbeeld te zien in het beeld Stadshaven als logistieke HUB. Het Panorama Zuid-Holland is een twaalfluik. De beelden representeren plekken in Zuid-Holland waaraan getekend is vanuit 12 opgaven, die aansluiten op de 6 provinciale ambities.

Discussie

De maand oktober stond in het licht van de ruimtelijke kwaliteit. Tijdens de afsluitende bijeenkomst was er een levendige discussie met onder meer Rijksadviseur Daan Zandbelt, journalist Floor Milikowski en gedeputeerden Anne Koning en Floor Vermeulen over de ruimtelijke effecten van mobiliteit in de stad, de relatie stad en landelijk gebied en de relatie tussen landbouw en natuur.

Aanbevelingen

Tijdens de bijeenkomst werd afscheid genomen van Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Harm Veenenbos. Hij is inmiddels opgevolgd door Noël van Dooren. Bij zijn afscheid kwam Veenenbos met aanbevelingen voor de toekomst: “Bij ruimtelijk kwaliteitsbeleid moet je niet alleen beschermend optreden, maar ook laten zien wat er kan. Doe dat op regionaal niveau, want ontwikkelingen overstijgen vaak de (gemeente)grenzen. Opgaven zijn vaak complex, bekijk ze daarom in samenhang. Mobiliteit bijvoorbeeld is meer dan infrastructuur. Combineer opgaven waar het kan, maar soms is het beter om te kiezen. Zo past verduurzamen in alle opgaven, maar niet altijd is er plek om alle functies te combineren. En, adel verplicht, want met de decentralisatie van het ruimtelijk beleid heeft de provincie een belangrijke rol die moet worden waargemaakt.”