Aanleg warmteleiding voor duurzame warmte 120.000 woningen van start

Gepubliceerd op 8 november 2021


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie hebben vandaag het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Eneco zal als eerste warmtebedrijf warmte afnemen uit dit transportnet en leveren aan woningen in Den Haag. Met de aanleg van de ondergrondse leiding komt restwarmte van bedrijven uit de haven beschikbaar voor maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in de provincie Zuid-Holland. Dat levert een CO2-reductie op van zo’n 0,18 megaton per jaar. De aanleg van het WarmtelinQ-tracé door Gasunie zal naar verwachting in 2025 afgerond zijn.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat: ‘Dit ingewikkelde project kent een lange voorgeschiedenis met veel voorbereidingswerk en samenwerkingspartners. Dat we nu overgaan van bedenken naar doen is echt een mijlpaal. Met deze warmteleiding kunnen op termijn maximaal 120.000 woningen worden voorzien van restwarme die anders ongebruikt zou blijven. Daarmee maken we in 1 klap een grote en toekomstbestendige verduurzamingsslag in de regio Zuid-Holland.’

Bestaande en nieuwe warmtenetten

WarmtelinQ wordt een open transportleiding waar meerdere afnemers, zoals energieleveranciers, en (duurzame) warmtebronnen op aan kunnen sluiten. Eneco tekende als eerste een transportovereenkomst met Gasunie en zal via het bestaande warmtenet in Den Haag warmte leveren aan huizen en andere gebouwen. Het warmtetransportnet biedt voldoende capaciteit om op termijn meer woningen, bedrijven en glastuinbouw langs het tracé van Rotterdam naar Den Haag van warmte te voorzien. De provincie Zuid-Holland stelde op verzoek van Gasunie en de betrokken gemeenten een Provinciaal Inpassingsplan op, waarmee de aanleg van de warmtetransportleiding ruimtelijk mogelijk wordt.

Jeannette Baljeu, gedeputeerde Zuid-Holland: ‘De aanleg van deze warmtetransportleiding is van groot belang voor de energietransitie. Om de klimaatdoelstellingen te halen, hebben we alle middelen nodig. Dit zet echt zoden aan de dijk. Ook als de Rotterdamse haven verder verduurzaamt, blijft er restwarmte.’

Warmte uit de Rotterdamse haven

De restwarmte is afkomstig van bedrijven rond de Rotterdamse haven. Die restwarmte komt vrij bij (industriële) processen en wordt anders ongebruikt afgevoerd. Door deze restwarmte te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en glastuinbouw hoeft er minder warmte met aardgas geproduceerd te worden. In de toekomst kunnen naast restwarmte ook andere (hernieuwbare) warmtebronnen, zoals geothermie, aangesloten worden.

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: ‘WarmtelinQ is een primeur in ons new energy-portfolio. Het gebruik van duurzame restwarmte betekent een forse besparing op aardgas. Dat past binnen de ambitie van Gasunie om nieuwe vormen van energie aan te boren.’

Verlengd tracé naar Leiden

Gasunie onderzoekt samen met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van EZK of een aftakking van het tracé van Rijkswijk naar Leiden mogelijk is. Daarmee zouden onder meer de warmtenetten in de regio Leiden, en daarmee 50.000 woningen, van duurzame warmte kunnen worden voorzien. Daarnaast zijn door Gasunie de mogelijkheden voor verdere uitrol verkend in een integraal ontwerp waarmee het aantal woningen dat verduurzaamd kan worden substantieel toe kan nemen.
Het kabinet kondigde met Prinsjesdag aan extra middelen beschikbaar te stellen voor energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie, waaronder het WarmtelinQ-project.